Skip to content
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Drogtest före eller under anställningsförhållandet

I vissa fall har arbetsgivaren rätt att begära att en nyrekryterad eller en arbetstagare lämnar ett intyg över drogtest.

Arbetsgivaren ska i samband med rekryteringar informera sökande ifall avsikten är att begära ett intyg över drogtest av den som valts ut för uppgiften. Sökande är inte skyldiga att lämna intyg men arbetsgivaren har rätt att välja bort en sökande som inte lämnar intyget. 

Arbetsgivaren har rätt att begära ett intyg över drogtest av den som valts ut för uppgiften, om avsikten är att arbetstagaren ska ha sådana uppgifter som kräver 

  • noggrannhet 
  • tillförlitlighet 
  • självständig omdömesförmåga 
  • god reaktionsförmåga. 

Därtill ska det vara sådana arbetsuppgifter som när de utförs under drogpåverkan eller vid narkotikaberoende kan 

  • äventyra arbetstagarens eller andras liv 
  • äventyra landets försvar eller statens säkerhet 
  • äventyra trafiksäkerheten 
  • avsevärt öka risken för betydande miljöskador 
  • äventyra skyddet i fråga om uppgifter som erhållits i arbetet och därmed orsaka skada för de allmänna intressen som skyddas av sekretessbestämmelserna eller äventyra registrerades integritetsskydd eller rättigheter 
  • äventyra en företags- eller yrkeshemlighet eller orsaka arbetsgivaren eller dennas kund mer än ringa ekonomisk skada, om äventyrandet eller uppkomsten av risker inte kan förhindras på något annat sätt. 

Intyg över drogtest 

Arbetstagaren genomgår ett drogtest i företagshälsovården och lämnar själv intyget över testet till arbetsgivaren. Intyget får endast utvisa att arbetstagaren har genomgått ett drogtest samt huruvida arbetstagaren har använt narkotika för andra än medicinska ändamål på ett sätt som försämrar hans eller hennes arbets- eller funktionsförmåga. 

Uppgiften om drogtest är en känslig uppgift om hälsotillståndet och omfattas av samma begränsningar för behandling och förvaring som andra uppgifter om hälsotillståndet. 

Den som testats kan bestrida ett positivt testresultat och inom 30 dagar från den dag då han eller hon har fått kännedom om ett verifierat positivt testresultat kräva att B-provet analyseras. 

Drogtest under anställningen 

Om arbetsbeskrivningen förändras under anställningen på så sätt att förutsättningarna för narkotikaintyg uppfylls kan arbetsgivaren begära ett sådant. Om arbetstagaren inte lämnar intyget kan det leda till varning eller uppsägning. 

Om arbetsgivaren har grundad anledning att misstänka att arbetstagaren är narkotikapåverkad i arbetet eller är beroende av narkotika, kan arbetsgivaren förplikta arbetstagaren att genomgå ett drogtest för att utreda hans eller hennes arbets- och funktionsförmåga. 

Arbetsuppgifterna ska förutsätta särskild noggrannhet, tillförlitlighet, självständig omdömesförmåga eller god reaktionsförmåga. Vidare förutsätts att utförande av arbetsuppgifterna under narkotikapåverkan eller vid narkotikaberoende skulle antingen allvarligt äventyra andras liv eller hälsa eller orsaka annan betydande skada. Kriterierna är strängare än vid nyanställning. 

En arbetstagare som gett ett positivt test och ställt upp på vård kan förpliktas av arbetsgivaren att genomgå kontrolltest. 

Antidrogprogram 

Enligt lagen om företagshälsovård kan drogtester inte genomföras utan ett skriftligt antidrogprogram som utarbetats i samarbete med personalen. 

Programmet ska innehålla arbetsplatsens praxis för att förhindra droganvändning och hänvisa personer med drogproblem vidare till vård. 

På arbetsplatsen ska man inom samarbetet fastställa arbetsuppgifterna där drogtestintyg begärs eller förutsätts och även ange dem i verksamhetsplanen för företagshälsovården. Arbetsgivarens behov att utreda personalens allmänna tillförlitlighet är i sig inte ett godtagbart skäl att kräva narkotikatestintyg. 

Narkotikatest vid hälsoundersökning 

Företagshälsovården kan även göra drogtest med stöd av lagen om företagshälsovård, till exempel vid bedömning av arbetsförmågan. Testbehovet fastställs då av företagshälsovården, inte arbetsgivaren. Företagshälsovården lämnar inte ett intyg över testet till arbetsgivaren utan bara ett allmänt utlåtande om arbetstagarens arbetsförhet och lämplighet för arbetet.  

Testning i detta syfte förutsätter inte ett skriftligt antidrogprogram. 

Lagstiftning om drogtester  

Sök