Huumetesti

Päivitetty: 18.02.2022

Huumetesti työtehtävää haettaessa


Työnantajalla on oikeus pyytää tehtävään valitulta henkilöltä huumausainetestiä koskeva todistus, jos työntekijän tarkoitus on toimia tehtävissä, jotka edellyttävät

 • tarkkuutta
 • luotettavuutta
 • itsenäistä harkintakykyä
 • hyvää reagointikykyä.

Lisäksi työtehtävien on oltava sellaisia, että niiden suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi

 • vaarantaa työntekijän tai toisen henkeä
 • vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta
 • vaarantaa liikenneturvallisuutta
 • lisätä merkittävien ympäristövahinkojen riskiä
 • vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen tietoturvallisuutta ja siten aiheuttaa vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille tai vaarantaa rekisteröityjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia
 • vaarantaa liike- ja ammattisalaisuutta tai aiheuttaa työnantajalle tai tämän asiakkaalle vähäistä suurempaa taloudellista vahinkoa jos vaarantamista tai riskien syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää

Työnantajan tulee hakumenettelyn yhteydessä ilmoittaa työnhakijalle, että tarkoitus on pyytää valituksi tulleelta huumausainetestiä koskeva todistus. Työnhakijalla ei ole velvollisuutta todistuksen toimittamiseen, mutta työnantaja voi työhönottoharkinnassa jättää ottamatta huomioon hakijan, joka ei toimita todistusta työnantajalle.

Työntekijä toimittaa itse työnantajalle työterveyshuollossa tehdyn huumausainetestiä koskevan todistuksen. Siitä saa ilmetä vain, että työntekijälle on tehty huumausainetesti ja onko hän käyttänyt huumausaineita muuhun kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen työ- tai toimintakykynsä on heikentynyt.

Huumausainetestiä koskeva tieto on arkaluonteinen terveydentilaa koskeva tieto ja sen käsittelyä ja säilytystä koskee samat rajoitukset kuin muitakin terveydentilaa koskevia tietoja.

Testattu voi riitauttaa positiivisen testituloksen ja vaatia B-näytteen analysointia 30 päivän kuluessa varmistetusta positiivisesta testituloksesta.

Huumetesti työsuhteen aikana

Jos työsuhteen aikana työntekijän työnkuva muuttuu niin, että huumausainetodistuksen edellytykset täyttyvät, työnantaja voi pyytää todistusta. Jos työntekijä ei toimita huumausainetodistusta, seurauksena voi olla työsuhteen päättäminen tai varoitus.

Jos työnantajalla on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on huumeiden vaikutuksen alaisena työssä tai että työntekijällä on riippuvuus huumeista, työnantaja voi velvoittaa työntekijän huumausainetestiin työ- ja toimintakyvyn selvittämiseksi.

Työtehtävien tulee edellyttää erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja työtehtävien hoitaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena joko vakavasti vaarantaisi henkeä tai terveyttä tai voisi aiheuttaa muuta merkittävää vahinkoa. Kriteerit ovat ankarammat kuin työhönottotilanteessa.

Lisäksi työnantaja voi velvoittaa positiivisen testin antaneen, hoitoon sitoutuneen työntekijän kontrollitestaukseen.

Päihdeohjelma

Työterveyshuoltolain mukaan huumetestauksia ei voi suorittaa ilman kirjallista päihdeohjelmaa, joka on laadittu yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa.

Päihdeohjelma sisältää työpaikan käytännöt päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja päihdeongelmaisten hoitoon ohjaamiseksi.

Työpaikalla on myös yhteistoiminnassa määriteltävä ne tehtävät, joissa huumausainetodistusta pyydetään tai edellytetään. Mainitut työtehtävät on myös kirjattava työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Pelkästään työnantajan tarve selvittää henkilöstön yleistä luotettavuutta ei ole hyväksyttävä syy vaatia esittämään huumausainetodistus.

Huumetesti terveystarkastuksessa

Työterveyshuolto voi tehdä huumausainetestin myös työterveyshuoltolain perusteella, esimerkiksi työkyvyn arvioinnin osana. Testin tekemisen tarpeellisuuden määrittelee tällöin työterveyshuolto, ei työnantaja. Työterveyshuolto ei toimita työnantajalle todistusta huumausainetestistä, vaan antaa vain yleisen lausunnon työntekijän työkykyisyydestä ja soveltuvuudesta työhön. Testaus tässä tarkoituksessa ei edellytä kirjallista päihdeohjelmaa.

Lainsäädäntöä:  
- Huumausainelaki 373/2008 3§ 1 momentti 5 kohta 3 § (päivitetty 23.11.2018)
- Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 3§ kohta 6a, 11§4 momentti, 19§
- Työelämän tietosuojalaki 759/2004 7§, 8§ (aik. Laki yksityisyyden suojasta työelämässä)
- Valtioneuvoston asetus huumausainetestien tekemisestä 218/2005
- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992
- Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14 (ma,ke,pe)

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14 (ma,ke,pe)

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme