Muokattu: 23.04.2019 - 11:35

Avainsanat: Työehdot

Pääsiäinen - työajat, lisät ja palkka

Voit tarkastaa pääsiäisen tienoon työaikamääräykset ja työaika- ja muut lisät tästä.

Klikkaa alla olevaa linkkiä, niin pääset omalle alallesi.
Kauppa
Majoitus-, ravitsemis-, ja vapaa-ajan palvelut
Kiinteistöpalveluala
Apteekki
Vartiointi

Vuosiloma pääsiäisen aikaan

Jos työntekijä on vuosilomalla pääsiäisen aikaan, on hyvä huomata, että lomapäiviksi ei lasketa pitkäperjantaita, pääsiäislauantaita, sunnuntaita (pääsiäispäivä) eikä 2. pääsiäispäivää.

Kauppa

Kaupat voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä.
Kaupan alan työntekijälle voidaan merkitä työvuorot kaikille pääsiäisen päiville. Juhlapäivät kuitenkin lyhentävät työaikaa joko vuosivapaajärjestelmän sisällä tai arkipyhäjärjestelmän puitteissa. Työpaikalla on käytettävä jompaakumpaa näistä järjestelmistä.

Vuosivapaajärjestelmä

Vuosivapaajärjestelmässä mm. vuotuiset arkipyhät (juhlapäivät) on laskettu nk. vuosivapaan sisään. Työntekijälle määräytyy tehtyjen työtuntien perusteella vapaita, joiden ajankohta ei kuitenkaan ole sidottu esimerkiksi juhlapäiviin. Vuosivapaajärjestelmästä löydät lisää tietoa täältä.

Arkipyhäjärjestelmä

Vuosivapaajärjestelmän sijaan työnantaja voi käyttää arkipyhäjärjestelmää koko yrityksessä tai sen osassa. Pääsiäisenä työaikaa lyhentäviä arkipyhiä ovat pitkäperjantai ja pääsiäismaanantai.

Työntekijä on oikeutettu arkipyhälyhennykseen, jos hänen työsuhteensa on kestänyt vähintään kuukauden ennen arkipyhää.

Kokoaikatyöntekijän työaika lyhenee 1 päivällä arkipyhää kohden. Lyhennys toteutetaan kyseisellä viikolla, kahdella edellisellä tai kahdella seuraavalla viikolla tai tasoittumisjärjestelmän aikana:

 • 7h 36min työtuntien määrää 38h tunnin järjestelmässä tai
 • 8 tuntia 40h järjestelmässä.

Osa-aikatyöntekijälle (alle37,5 h tekevälle) annetaan arkipyhäviikon työajan lyhennys joko palkallisena vapaana lyhennysjakson aikana tai rahakorvauksena tehtyjen työtuntien lisäksi. Korvaus kuuluu maksaa lyhennysjakson tilissä.
Rahakorvaus tai työajan lyhennys lasketaan jakamalla työsopimuksessa sovittu viikkotyöaika 5:llä.

Työajan lyhennys toteutetaan antamalla vapaapäivä:
arkipyhäviikolla

 • 2 edeltävänä viikkona
 • 2 seuraavana viikkona tai
 • tasoittumisjärjestelmässä.

Konttorityöntekijän työajan lyhennys tasoittumisjärjestelmässä edellyttää työpaikkakohtaista sopimista työehtosopimuksen 23 §:n mukaisesti.

Lauantain ollessa kiinteä vapaapäivä se on vapaa myös arkipyhäviikolla.

Aattovapaat
(TES §12 4.kohta)
Kaupanalan vakinaisen työntekijän kuuluu saada vuoden aikana olevasta neljästä aattopäivästä kaksi aattoa vapaaksi.

Aattoja ovat pääsisäislauantai, juhannusaatto, jouluaatto ja uudenvuodenaatto.

Jos et ole saanut kyseisiä vapaita, työnantajan on korvatta sinulle saamattomat aattovapaat maksamalla tehdyltä säännölliseltä työltä 100% korotettua palkkaa (TES §7 8.3. kohta).

Palkka työnteosta ja työaikalisät

Kiirastorstaina tehdystä työstä maksetaan peruspalkkaa. Myymälän ollessa auki kello 18 jälkeen tehdystä työstä maksetaan lauantailisän suuruinen aattolisä.

Pitkäperjantaina, Pääsiäispäivänä (sunnuntai) ja 2. pääsiäispäivänä tehdystä työstä maksetaan 100% korotettu palkka. Iltalisät maksetaan (klo 18 – 24) kuitenkin aukiolosta riippumatta ja yksinkertaisena (tes 12 kohta 3)

Pääsiäislauantaina tehdystä työstä maksetaan peruspalkka ja yksinkertainen lauantailisä.

Vuosiloma
Katso yleiset ohjeet täältä.
TES 20§: Pääsiäisen aikana lomapäiviksi ei lasketa pitkäperjantaita, pääsiäislauantaita, sunnuntaita eikä 2 pääsiäispäivää.

Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut

Alalla voidaan teettää töitä kaikkina vuoden päivinä.
Alalla ei ole myöskään erikseen määriteltyjä arkipyhiä.

Vuosivapaajärjestelmässä mm. vuotuiset arkipyhät (juhlapäivät) on laskettu nk. vuosivapaan sisään. Työntekijälle määräytyy tehtyjen työtuntien perusteella vapaita, joiden ajankohta ei kuitenkaan ole sidottu esimerkiksi juhlapäiviin. Niitä ei siis tarvitse, mutta toki voi, kohdistaa myös juhlapäiviin. Tutustu lisää vuosivapaajärjestelmään tästä.

Palkka aattotyöstä ja pyhäpäivistä

Jos työntekijä on töissä pääsiäislauantaina klo 15 jälkeen, peruspalkka sekä iltatyö- ja luvanhaltijan edustajan lisät maksetaan 50 %:lla korotettuna.

Pitkäperjantaina, Pääsiäispäivänä (sunnuntai) ja 2. pääsiäispäivänä peruspalkka, ilta, yötyö, sekä luvanhaltijan edustajan lisät 100 %lla korotettuna.

Kiinteistöpalvelu

Vapaa lauantai

Työehtosopimuksen mukaan vapaapäiviksi on annettava pääsiäislauantai. Jos yrityksen palvelutarjonta on katkeamatonta, kuten esimerkiksi hotellin kerroshoidossa, tällekin päivälle voidaan laittaa työntekijälle työvuoroja.

Jos työntekijä tekee pääsiäislauantaina töitä, hänelle maksetaan 50 %:lla korotettu palkka.

Keskeytymättömässä kolmivuorotyössä palkkaa ei kuitenkaan koroteta.

Arkipyhä

Pääsiäisenä arkipyhiä ovat pitkäperjantai ja 2. pääsiäispäivä.

Kuukausipalkkainen työntekijä saa vapaapäivän, jos arkipyhä olisi hänen työvuoroluettelon mukainen työpäivä, ja normaalin kuukausipalkkansa.

Tuntipalkkainen työntekijä
Tuntipalkkainen työntekijä saa nk. arkipyhäkorvauksen, jos

 • hänen työsuhteensa on kestänyt vähintään 3 kuukautta ennen ko. arkipyhää
 • ja jos arkipyhä olisi ollut hänen työvuoroluettelonsa mukainen työpäivä, jolta hän olisi ollut oikeutettu saamaan palkkaa.

Keskimääräinen viikkotyöaika
Jos työpaikalla on käytössä nk. keskimääräinen viikkotyöaika, arkipyhävapaat eivät ole työssäolon veroista aikaa, kun jakson kokonaistyöaikaa lasketaan. Arkipyhät eivät siis kerrytä kokonaistyöaikaa, vaan työntekijän on tehtävä niitä vastaava määrä tunteja myöhemmin.

Arkipyhäkorvauksen määrä

 • Työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 37,5 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus määräytyy 7,5 tunnilta.
 • Työntekijälle, jonka säännöllinen työaika on 40 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus määräytyy 8 tunnilta.
 • Työntekijälle, jonka säännöllinen viikkotyöaika on alle 37,5 tuntia viikossa, arkipyhäkorvaus lasketaan suhteellisena.

a) Jos työntekijän viikkotyöaika on vakio
Arkipyhäkorvaustunnit lasketaan siten, että viikkotyöaika jaetaan luvulla 5.

b) jos työntekijän viikkotyöaika on vaihteleva

Arkipyhäkorvaustunnit lasketaan siten, että vuosineljänneksen työtunnit jaetaan luvulla 63. Luvusta 63 vähennetään kuitenkin vuosilomasta tai oman tai lapsen sairaudesta johtuvan poissaolon ajalle sattuvat työpäivät.

Töissä arkipyhänä

Jos työntekijä on ollut arkipyhinä töissä, hänelle maksetaan noina päivinä tehdystä työstä 100 %:lla korotettu palkka.
Arkipyhäkorvausta ei makseta tehtyjen työtuntien osalta. Se maksetaan kuitenkin siltä osin kuin mitä arkipyhänä tehty työaika jää arkipyhäkorvausta lyhyemmäksi.
Esimerkki:
Kokoaikainen (37,5h/vko) työntekijä työskentelee arkipyhänä 4 tuntia, hän saa tällöin 4 tunnin palkan korotettuna 100 prosentilla ja lisäksi 3,5 tunnin arkipyhäkorvauksen.

Vartiointi

Vartiointialalla työntekijällä voi olla työvuoroja kaikkina pääsiäisen päivinä.

Kuukausipalkkaisilla työntekijöillä on käytössä ns. vuosivapaajärjestelmä. Siinä mm. vuotuiset arkipyhät on laskettu vuosivapaan sisään. Työntekijälle kertyy tehtyjen työtuntien perusteella vapaita, joiden ajankohta ei kuitenkaan ole sidottu esimerkiksi juhlapäiviin.

Vuosivapaajärjestelmä koskee vain kuukausipalkkaisia työntekijöitä. Vapaata kertyy 11,25 tuntia kalenterikuukaudessa. Vuoden aikana vapaita kertyy siis noin 17 työvuoron verran, jos vuoron pituus on 8 tuntia.
Lisää tietoa vuosivapaajärjestelmästä löydät täältä.

Jos osa-aikainen työntekijä on työssä arkipyhänä, siitä kertyy hänelle palkallista vapaata, enintään 8 tuntia. Arkipyhiä ovat pitkäperjantai ja 2.pääsiäispäivä.
Kertynyt vapaa merkitään siihen työvuoroluetteloon, jonka aikana vapaa pidetään. Vapaalta maksetaan palkka arkipyhäkorvauksena keskituntiansion (KTA:n) mukaan.
Itse arkipyhänä tehdystä työstä maksetaan palkka normaalisti ao. poikkeuksilla.

Palkka

 • Pääsiäislauantaina kello 00.00 jälkeen tehdystä työstä maksetaan 50%:n sunnuntaikorotus
 • Pitkäperjantailta ja 2. pääsiäispäivältä – kuten kaikilta kalenteriin punaisella merkityiltä päiviltä – maksetaan palkka 100%:lla korotettuna.

HUOM! 1.11.2018 voimaan astuneen työehtosopimuksen mukaisesti iltatyölisää maksetaan 1.1.2019 alkaen kello 18.00-22.00 väliseltä ajalta 1,00 € tunnilta ja yötyölisää kello 22.00-06.00 väliseltä ajalta 2,20 € tunnilta.

Apteekki

Työaikaa lyhentävät päivät
Työajan lyhennyspäiviä pitkäperjantai ja toinen pääsiäispäivä.

Työajan lyhennyspäivät tarkoittavat sitä, että niiden vuoksi työaika lyhenee ilman, että palkka alenee.

Työntekijä ja työnantaja voivat myös sopia, että työajanlyhennys maksetaan rahakorvauksena.

Milloin lyhennys annetaan?
Työajan lyhennys annetaan työaikaperiodilla, joka sisältää lyhentävän päivän – ei siis välttämättä silloin, kun työajan lyhennyspäivä on.

Miten lyhennys toteutetaan?
Kokoaikatyöntekijälle lyhennys on 7,5 h lyhennyspäivää kohden.
Lyhennys toteutetaan antamalla yhdenjaksoinen vapaa. Jos se ei ole mahdollista, lyhennetään periodin tuntimäärää muulla tavalla.

Työajanlyhennys voidaan sopia myös maksettavaksi rahakorvauksena kunkin arkipyhän kohdalla erikseen.

Osa-aikatyöntekijällä työaikaa lyhennetään sillä tuntimäärällä, joka saadaan jakamalla työsopimuksessa sovittu keskimääräinen viikkotyöaika 5:llä.

Periodityöajan vaihdellessa keskimääräinen viikkotyöaika lasketaan 12 edelliseltä kalenteriviikolta.
Esimerkki 1.

Osa-aikatyöntekijän viikkotyöajaksi sovittu 25 tuntia / viikko.
Hänen työajanlyhennyksensä muodostuu seuraavasti: 25 tuntia / 5 = 5 tuntia
Kyseisen työntekijän työaikaa lyhennetään arkipyhäviikolla 5 tunnilla palkkaa vähentämättä tai vaihtoehtoisesti maksetaan 5 tunnilta ylimääräinen palkka.

Töissä pyhäpäivinä
Jos työntekijä työskentelee pitkäperjantaina tai 2. pääsiäispäivänä, työstä maksetaan 100%:lla korotettu palkka. Myös ilta- ja yölisät maksetaan kaksinkertaisina.

Uusimmat

Suosituimmat