Skip to content
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Ergonomin tas upp i arbetarskyddslagen

Ergonomins mål är att arbetet kan utföras utan att det orsakar skadlig eller farlig belastning för arbetstagarens hälsa eller en olycksfallsrisk.

Ordet ergonomi kommer från grekiskans ergo = arbete och nomos = naturlagar. 

Ergonomi innebär att konstruktionerna, arbetsredskapen, möblerna och arbetsredskapen på de platser där arbetet utförs anpassas till människans egenskaper, funktioner och förmågor.  

Arbetarskyddslagen förutsätter att arbetsgivaren ser till att konstruktionerna på de platser där arbetet utförs och de arbetsredskap som används väljs, dimensioneras och placeras på ett ergonomiskt ändamålsenligt sätt med beaktande av arbetets art och arbetstagarens förutsättningar. Till arbetsredskapen och platsen där arbetet utförs hör maskiner, verktyg, apparater, möbler, anläggningar och andra tillbehör. 

Målet med ergonomin är att arbetet inte orsakar skadlig eller farlig belastning för arbetstagarens hälsa. Rörelseorganen kan överbelastas av repetitivt arbete, monotona rörelser, tunga lyft, dåliga arbetsställningar och arbetsrörelser. 

Striktare bestämmelser för unga personer 

Unga personer (yngre än 18 år) får inte utföra arbete som medför kroppslig överbelastning. Arbetsministeriet har upprättat en förteckning över exempel på lätta arbeten som är lämpliga för unga

Manuella lyft 

Manuella lyft och förflyttningar ger upphov till många olycksfall: sträckningar i ryggen, skärsår från lasten, händer och fötter kläms, lasten faller ned på tårna. 

Lyft och förflyttningar görs i många olika situationer inom servicebranscherna. Den som fyller butikshyllor är ibland nedböjd och ibland högt uppsträckt. Städare och fastighetsskötare flyttar arbetsredskap, maskiner och sopsäckar, och väktare måste ibland hålla upp människor. 

Den som utför lyftarbete måste också själv hålla sig i form då arbetet innebär stor fysisk belastning och kräver framförallt muskelstyrka. 

Arbetsgivaren ansvarar för säkerheten i lyft som ingår i arbetet 

Lagstiftningen fastställer de allmänna principerna och modellerna för att förebygga och minska riskerna vid lyftarbete men anger inte gränsvärden för lasternas vikt. Rekommendationer baserade på studier understryker att hela lyftsituationen ska bedömas, lastens vikt är bara en delfaktor. 

Om det förekommer manuellt utförda lyft och flyttningar i arbetet och dessa inte kan undvikas med exempelvis mekanisk utrustning, ska arbetsgivaren i syfte att minska riskerna 

  • förse arbetstagarna med lyft- och flytthjälpmedel så att lastens egenskaper, arbetsmiljöns utformning, den fysiska ansträngning som behövs och övriga krav på arbetet beaktas 
  • anordna de enskilda arbetsplatserna på ett sådant sätt att lyften och flyttningarna är så säkra som möjligt, bland annat att det finns tillräckligt med utrymme och att placeringen av ställena där arbetet utförs inte orsakar vridningar vid lyft 
  • se till att att arbetstagare som hanterar laster får tillräcklig undervisning och handledning om lyft samt förses med de upplysningar som behövs för säkra lyft. 

Lyfthjälpmedel är tillgängliga för många typer av arbeten. De ska anskaffas tillsammans med berörda arbetstagare, som också ska förpliktas att använda dem. 

Statsrådets beslut om manuellt utförda lyft och flyttningar i arbetet (1409/1993). 

Repetitivt arbete 

I repetitivt arbete upprepas samma typ av finger-, hand- eller armbågsrörelser hela tiden. Inom servicebranscherna förekommer detta exempelvis när butiksanställda jobbar i kassan, fyller hyllor, städare moppar och servitörer bär fat. Repetitivt arbete kan medföra upprepad belastning, särskilt om styrka eller svåra ställningar krävs. 

Bildskärmsarbete 

Särskild uppmärksamhet ska fästas på utformningen av platsen för bildskärmsarbetet. Arbetsstolen, arbetsytan, tangentbordet och bildskärmens position ska vara lätt att reglera. Belysningen i arbetslokalerna ska också beaktas.  

Om arbetstagarens normala glasögon inte lämpar sig för bildskärmsarbete ska arbetsgivaren förse arbetstagaren med särskilda glasögon som är lämpliga för bildskärmsarbete. (Arbetarskyddslagen 26 §). 

Användbara länkar 

Sök