Skip to content
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Buller orsakar arbetsskador och yrkessjukdomar

Buller är en av de vanligaste orsakerna till arbetsskador och yrkessjukdomar. Bullerkällan är ofta en maskin eller apparat. Buller mäts i decibel.

Buller som kontinuerligt överstiger 85 decibel anses farligt för hörseln. Känsligheten för buller varierar individuellt och hos vissa kan hörseln försämras redan när bullret ligger på runt 75 decibel. Rökning ökar känsligheten för buller. 

Anställda inom servicebranscherna exponeras för buller i bland annat   

  • butikernas lager och returflaskhantering 
  • restaurangkök och framförallt ställen med liveframträdanden  
  • fastighetsskötsel och städarbete när olika typer av maskiner används. 

Enligt arbetarskyddslagen ska arbetstagarnas exponering för buller begränsas så att den inte medför olägenheter eller risker för arbetstagarens säkerhet eller hälsa. 

Över 85 decibel kräver personliga hörselskydd 

Bullerförordningen anger insats- och gränsvärden för bullerexponering. Det lägre insatsvardet är 80 decibel och det högre 85 decibel. Om det högre insatsvärdet överskrids ska arbetsgivaren se till att arbetstagaren har tillgång till personliga hörselskydd och möjlighet till läkarundersökning.  

Om bullret överskrider 87 decibel trots att hörselskydd används ska arbetsgivaren omedelbart vidta åtgärder för att minska exponeringen så att den ligger under gränsvärdet. 

Daglig bullerexponering ska också bedömas. Om den är över 80 dB eller ljudets spetstryck över 112 Pa (135 dB), ska tillräcklig handledning och undervisning om bullerrisker och -bekämpning ges. 

En företrädare för arbetstagarna får vara med vid bullermätningen, och arbetstagarna ska informeras om mätresultaten på behörigt sätt. 

Skadligt buller 

Skadligt buller medför tillfällig eller permanent hörselnedsättning. Risken för hörselskada beror på bullernivå, exponeringstid och individuell bullertolerans. 

Lindrigare hörselproblem som buller orsakar är kanske övergående, men bakgrundsljud och sorl kan medföra psykisk belastning, irritation, sömnproblem och sämre prestationsförmåga. I en bullrig miljö ökar även olycksfallsrisken eftersom bland annat varningssignaler inte uppfattas lika lätt. 

Det bästa sättet att avhjälpa problem med bakgrundsljud är bättre ljudisolering av de platser där arbetet utförs och noggrann planering av deras läge. 

Bullerbekämpning 

Buller bekämpas i första hand genom att isolera bullerkällan, begränsa bullrets utbredning, begränsa vistelsen i bullriga miljöer eller använda hörselskydd. 

Lagstiftning 

Användbara länkar 

Sök