Skip to content
Senast uppdaterad: 26.06.2023

Studieledighet – möjlighet att utbilda sig under arbetskarriären

En studieledig arbetstagare är befriad från arbetsuppgifterna på grund av utbildning eller studier. Anställningsförhållandet upphör inte under ledigheten men man betalas inte lön.

Lön betalas inte för studieledighetstiden men ekonomiskt stöd kan fås från exempelvis FPA eller Sysselsättningsfonden. 

Rätt till studieledighet 

Om en arbetstagare varit anställd hos samma arbetsgivare i minst ett år har arbetstagaren rätt att få högst två års studieledighet under en period på fem år. Anställningsförhållandet kan bestå av en eller flera perioder. 

Om anställningsförhållandet varat i minst tre månader kan man få högst fem dagars studieledighet. Anställningsförhållandet kan bestå av en eller flera perioder.  

Studieledigheten kan tas ut i en eller flera perioder. Ledigheten kan också periodiseras så att arbetstagaren arbetar en del av arbetsdagen och är studieledig under resten av dagen. 

Ansökan om studieledighet 

Studieledighet grundar sig alltid på arbetstagarens ansökan. Ledigheten ska sökas hos arbetsgivaren innan studierna inleds: 

  • skriftlig ansökan minst 45 dagar innan, om det gäller studieledighet under fler än 5 arbetsdagar 
  • skriftlig eller muntlig ansökan minst 15 dagar innan, om det gäller studieledighet under högst fem arbetsdagar. Arbetsgivaren och arbetstagaren kan också avtala på annat sätt om ansökningsförfarandet. 

Arbetsgivaren ska meddela sitt avgörande innan studierna inleds: 

  • skriftligt minst 15 kalenderdagar innan, om ansökan gäller studieledighet under fler än fem arbetsdagar 
  • minst sju dagar innan, om ansökan gäller studieledighet under högst fem arbetsdagar. 

Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp studieledigheten 

Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp starten av studieledigheten med högst 6 månader, om det skulle medföra kännbar olägenhet för arbetsgivarens verksamhet att bevilja ledighet för den sökta tiden. 

Om den utbildning som arbetstagaren sökt in på anordnas mer sällan än var sjätte månad har arbetsgivaren rätt att skjuta upp starten av studieledigheten tills följande motsvarande utbildningstillfälle anordnas. 

Arbetsgivaren har rätt att skjuta upp studieledigheten även då mindre än sex månader har förflutit efter arbetstagarens tidigare studieledighet och det under studieledigheten icke är fråga om att slutföra studier eller utbildning som inletts under den tidigare studieledighetstiden. 

Arbetsgivaren får skjuta upp studieledigheten högst två gånger i följd, om arbetsgivaren regelbundet har minst fem anställda. I företag med högst fyra anställda är arbetsgivarens rätt att skjuta upp studieledigheten inte begränsad till två tillfällen utan kan vara fortlöpande.  

Uppskjutandet förutsätter alltid en grundad anledning och att studieledigheten skulle medföra kännbar olägenhet för arbetsgivarens verksamhet. 

Läs mer om studieledighet:  

Sök