Hyppää sisältöön

Painava syy vastustaa hallituksen leikkauksia

Orpon-Purran hallitusohjelma sisältää lukuisia leikkauksia ja heikennyksiä, jotka osuvat palvelualojen työntekijöihin ja työttömiin. Toimet vaikuttavat ihmisten toimeentuloon ja koko elämään. Ne murtavat työlainsäädännön perusperiaatteita, vaikeuttavat työntekijöiden edunvalvontaa ja heikentävät oikeuksia.

Etusivu » Ajankohtaista » Ei hallituksen leikkauksille
Viimeksi päivitetty: 29.09.2023

Hallituksen aikeet kurittavat palvelualojen työntekijöitä

Orpon-Purran hallitusohjelma sisältää lukuisia leikkauksia ja heikennyksiä, jotka osuvat palvelualojen työntekijöihin ja työttömiin. Toimet vaikuttavat ihmisten toimeentuloon ja koko elämään. Ne murtavat työlainsäädännön perusperiaatteita, vaikeuttavat työntekijöiden edunvalvontaa ja heikentävät oikeuksia.

Orpon-Purran hallitusohjelman peruslinja on epäoikeudenmukainen: toimeenpiteet kohdistuvat yksipuolisesti pienipalkkaisiin, pienituloisiin ja pääasiassa naisiin. Verotusta kevennetään erityisesti suurituloisilta, mutta leikkaukset kohdennetaan pienituloisiin ja esimerkiksi epätyypillisissä työsuhteissa oleviin.

Vaikutamme monin keinoin, jotta työntekijöihin kohdistuvia leikkauksia ja heikennyksiä ei toimeenpantaisi. Päivitämme aiheesta säännöllisesti tälle sivulle, pysy kuulolla!

Työehtojen heikennykset

 • Ensimmäiseltä sairauspoissaolopäivältä ei saa palkkaa
 • Vuorotteluvapaa lakkautetaan
 • Työntekijän irtisanomiseen riittää ”asiallinen syy”
 • Työlainsäädännöstä halutaan poiketa sopimalla työpaikoilla heikommin ilman luottamusmiestä
 • Vuoden määräaikainen työsopimus ei vaadi erityistä perustetta
 • Työriitojen ratkomista hankaloitetaan rajoittamalla valtakunnansovittelijan mahdollisuuksia
 • Lomautuksen varoaikaa lyhennetään
 • Takaisinottovelvoite ei enää koske alle 50 henkilön yrityksiä

Lakko-oikeuden rajoitukset

 • Oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin rajoitetaan
 • Lakkoon osallistuneelle työntekijälle 200 euron sakko, jos lakko todetaan laittomaksi
 • Lakkosakkoja korotetaan roimasti

Sosiaaliturvan leikkaukset

 • Työttömyysturvan lapsikorotukset poistetaan
 • Ansiopäivärahaa leikataan jo kahden kuukauden jälkeen
 • Työttömyysturvan omavastuuaikaa pidennetään
 • Palkkatuettu työ ei kerrytä ansiopäivärahan työssäoloehtoa
 • Ansiopäivärahan saamiseen tarvittavaa työssäoloaikaa pidennetään
 • Työttömyysturvan työssäoloehto euroistetaan
 • Asumistukea leikataan
 • Työsuhteen päättyessä maksettava lomakorvaus estää työttömyysetuuden saamisen jaksotusajalta
 • Toimeentulotuen saamista vaikeutetaan
 • Poistetaan ensimmäisen 16 arkipäivän ajalta korotettuna maksettava vanhempainraha
 • Työttömyysturvan ja asumistuen työssäkäyntiin liittyvät suojaosat poistetaan
 • Aikuiskoulutustuki lakkautetaan Ikääntyvien työttömien turvaa heikennetään

Leikkuri iskee työntekijöihin ja työttömiin

Työntekijöiden turvallisuuden tunne heikkenee, kun irtisanomissuojaa ja työttömyysturvaa heikennetään samaan aikaan.

Tähän Orpon-Purran hallitusohjelma tähtää:

 • Hallitus lisää määräaikaisia työsuhteita, kun jatkossa määräaikaisuudelle ei tarvittaisi perusteita. Muutos voisi aiheuttaa määräaikaisuuksien kierteen.
 • Hallitus haluaa rangaista sairastamisesta, koska se aikoo lisätä sairaspoissaoloon karenssipäivän. Karenssipäivä tarkoittaisi työn tekemistä sairaana, kun ei ole varaa sairastaa.
 • Lisäksi hallitus aikoo mm. lyhentää lomautusilmoitusaikaa, heikentää takaisinottovelvollisuutta, heikentää yhteistoimintalakia, laajentaa paikallista sopimista ja heikentää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia.   

Eri leikkaukset osuvat toteutuessaan samoille ihmisille.

Tähän Orpon-Purran hallitusohjelma tähtää:

 • Sovitellun päivärahan heikentäminen loisi monelle osa-aikatyöntekijälle toimeentulo-ongelman. Tämä tarkoittaa pahimmillaan, ettei osa-aikatyön tekeminen ole enää mahdollista tai edes järkevää.
 • Asumistuen 300 euron ansiotulovähennyksen eli ns. suojaosan poistaminen tulee vähentämään kannustimia epätyypillisen työn vastaanottamiseen.
 • Lisäksi hallitus aikoo mm. lopettaa aikuiskoulutustuen, poistaa vuorotteluvapaan, nostaa elämisen kustannuksia korottamalla arvonlisäveroa, heikentää toimeentulotukea ja heikentää vieraskielisten työmarkkinatukea.

Kannustin lisätöiden vastaanottamiseen heikkenee
Suuri joukko osa-aikaisia työntekijöitä ja pienipalkkaisista töistä työttömäksi jääneitä siirtyy työttömyysetuudelta ja asumistuelta toimeentulotuen piiriin → samalla kannustin lisätöiden vastaanottamiseen heikkenee

Eläminen suurissa kaupungeissa taloudellisesti mahdotonta
Korkean vuokratason kaupungeissa ja etenkin Helsingissä asuminen ja työskentely on asumistuen leikkausten myötä jatkossa taloudellisesti entistä haastavampaa

Työttömyysturvaan ajetaan mittavia heikennyksiä, jotka kohdistuvat erityisesti ansiopäivärahaan. Lähes kaikki heikennykset on tarkoitus saattaa voimaan vuonna 2024.  

Tähän Orpon-Purran hallitusohjelma tähtää:

 • Työttömyysturvan leikkaukset ajavat työttömät kohtuuttomiin toimeentulovaikeuksiin. Hallituksen suunnittelemia työttömien toimeentulon heikennyksiä ovat mm.  tuen porrastus, lapsikorotusten poisto, lomakorvausten jaksotus, suojaosan poisto, työssäoloehdon euroistaiminen, omavastuupäivien lisääminen ja työssäoloehdon pidentäminen.
 • Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastuksen takia monen palvelualojen työntekijän ansiosidonnaisen kesto lyhenisi 8 viikkoon.
 • Työperäisellä oleskeluluvalla työskenteleviä aiotaan rangaista työttömyydestä, koska hallituksen aikoo poistaa heidät maasta kolmen kuukauden työttömyyden jälkeen.
 • Lisäksi hallitus aikoo mm. heikentää takaisinottovelvollisuutta, heikentää toimeentulotukea ja lopettaa työttömyysturvan ikäsidonnaiset poikkeussäännöt. Jos ikäsyrjintä ei lopu, tämä ajaa ikääntyneet työttömät työmarkkinatuen varaan.

Ansioturva lyhenee tai poistuu kokonaan
Työssäoloehdon pidennys ja euroistaminen sekä työttömyysturvan porrastus lyhentävät ansioturvaa tai poistavat sen monilta osa-aikaisilta palvelualojen työntekijöiltä

Tähän Orpon-Purran hallitusohjelma tähtää:

 • Lakko-oikeuden rajoittamisella hallitus haluaa tukahduttaa työntekijöiden sananvapautta. Samalla muutos tarkoittaisi, että mm. muutaman minuutin mielenilmaukseen osallistuneelle voisi tulla henkilökohtainen rangaistus ja järjestäjälle kohtuuton sakko.
 • Hallitus yrittää rajoittaa ammattiliittojen sopimisoikeutta rajoittamalla valtakunnansovittelijan mahdollisuutta sovitella. Muutos betonoisi eri alojen väliset palkkaerot.
 • Paikallisen sopimisen kautta hallitus romuttaisi työelämän sopimusjärjestelmää, jos luottamusmiesten neuvottelumahdollisuuksia heikennettäisiin.
 • Monet hallituksen aikomukset heikentäisivät työntekijöiden mahdollisuutta vaatia omia oikeuksiaan tai olla eri mieltä työnantajan kanssa, kun työntekijä joutuisi pelkäämään ilman painavaa syytä olevaa irtisanomista ja heikkoa työttömyysturvaa.
 • Lisäksi hallitus aikoo mm. lyhentää lomautusilmoitusaikaa, heikentää yhteistoimintalakia ja heikentää työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksien toteutumista.

Monet leikkaukset kohdentuvat erityisesti pienipalkkaisiin tai työttömiin naisiin.

Tähän Orpon-Purran hallitusohjelma tähtää:

 • Sovitellun päivärahan saajista 61 % on naisia. Tämä merkitsee selkeää toimeentulon leikkaamista jo ennestään pienipalkkaisilta naisilta.
 • Vuorotteluvapaata käyttäneistä 70 % on naisia, joten vuorotteluvapaajärjestelmän lakkauttaminen kohdentuu ensisijaisesti naisiin.
 • Hallitus aikoo laskea naistyöntekijän työnantajalle maksettavaa perhevapaakorvausta nykyisestä 2 500 eurosta 1 500 euroon
 • Määräaikaiset työsuhteet kasautuvat naisille ja nyt niitä halutaan entisestään lisätä
 • Aikuiskoulutustuen saajista 76 % oli naisia vuonna 2022, kolmasosa tuen saajista on kouluttautunut naisvaltaiselle sosiaalialalle.
 • Vientivetoinen työmarkkinamalli tulee pahimmillaan lisäämään mies- ja naisvaltaisten alojen palkkaeroja.
 • Valtakunnansovittelijalle asetettu velvollisuus olla antamatta yleistä linjaa korkeampi sovintoesityksiä estää palkkaerojen kaventamisen.
 • Kehitysavusta leikkaaminen kohdentuu kohdemaiden naisiin.

Nyt on painava syy toimia!

Emme katso sivusta emmekä vaikene, kun työntekijöiden oikeuksia ja edellytyksiä hyvään elämään heikennetään.

Mitä sinä voit tehdä?

Aikaa ei ole paljon. Heikennyksien valmistelu on jo pitkällä ja hallitus haluaa ne voimaan nopeasti.

 1. Jaa tietoa
  Ota hallituksen toimet puheeksi työpaikallasi ja lähipiirissäsi. Hyödynnä tuottamiamme ja SAK:n materiaaleja. Voit tulostaa esimerkiksi leikkauslistan tai jakaa sitä digitaalisesti eteenpäin.
 2. Osallistu tapahtumiin
  Järjestämme tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa voit osoittaa tyytymättömyyttäsi hallituksen politiikkaan. Lisäksi kannattaa seurata SAK:n ja muiden ammattiliitot viestintää tulevista tapahtumista.
 3. Tuo äänesi kuuluviin
  Sosiaalinen media on hyvä paikka tuoda ääntä kuuluviin. Seuraa, tykkää, kommentoi ja jaa #PainavaSyy-hastagilla tapahtuvaa viestintää. Etsimme myös jatkuvasti jäseniä haastateltaviksi omiin viestintäkanaviimme sekä eri medioille. Haluaisitko sinä kertoa hallitusten toimien vaikutuksista sinun arkeen ja elämään? Ilmoita kiinnostuksestasi haastatteluun meille tästä.
 4. Liity PAMiin
  Yhdessä olemme vahvempia! Ellet ole jo jäsenemme, nyt on hyvä aika liittyä ja kannustaa työkaverisikin liittymään!

Usein kysytyt kysymykset

#PainavaSyy on SAK:n ja sen jäsenliittojen hätähuuto työntekijöiden ja työttömien puolesta. Olemme kertoneet usealla eri tavalla huolemme viime keväänä hallitusohjelmassa ilmoitettujen leikkausten tuhoisista vaikutuksista työntekijöihin ja työttömiin. Tällä ei ole ollut mitään vaikutusta, joten joudumme käyttämään muita keinoja työntekijän äänen saamiseksi kuuluviin. 

Haluamme, että Orpon-Purran hallitus punnitsee uudelleen politiikkansa vaikutukset työntekijöihin ja työttömiin sekä heidän perheisiinsä. Tämä tehdään tarkistamalla eri toimien yhteisvaikutukset yksittäisiin ihmisiin ja käynnistämällä aito keskustelu työelämää ja sosiaaliturvaa koskevista muutoksista työntekijöiden edustajien kanssa. 

Orpon-Purran hallitus on jo käynnistänyt monien työehtoja heikentävien, sosiaaliturvaa leikkaavien ja lakko-oikeutta rajoittavien esitysten valmistelun. Hallitus pyrkii saamaan suuren osan heikennyksistä ja leikkauksista voimaan jo vuoden sisällä. Esimerkiksi osa työttömyysturvan leikkauksista on määrä tulla voimaan jo vuoden 2024 alussa.  

Meidän on pakko toimia näin, koska Orpon-Purran hallitus ei kuuntele työntekijöiden huolia. Hallituksen asettamat kolmikantaiset työryhmät ovat lähinnä silmänlumetta, koska hallitus on lyönyt lopputulokset lukkoon jo ennakkoon. Näin ei ole mikään muu hallitus toiminut vuosikymmeniin.  

Emme ole työnantajia vastaan. Mielenilmauksilla työntekijät vastustavat Orpon-Purran hallituksen päätöksiä, jotka heikentävät kohtuuttomasti työsuhteen turvaa, leikkaavat rajusti sosiaaliturvaa ja rajoittavat lakko-oikeutta. Osassa toimista työntekijät poistuvat työpaikoiltaan, mikä aiheuttaa keskeytyksiä yritysten toimintaan. Nämä keskeytykset kuuluvat myös poliittisiin työtaistelutoimiin, joiden oikeutus on turvattu Suomen perustuslaissa ja kansainvälisissä sopimuksissa. 

Tuemme ihmisten oikeutta vaikuttaa demokraattisten keinoin. Demokratiaa on myös se, että ihmisillä on oikeus ottaa kantaa päätöksentekoon vaalien välissä. Demokraattisissa valtioissa yksittäisillä ihmisillä, ay-liikkeellä ja muilla kansalaisjärjestöillä, yrityksillä ja julkisilla yhteisöillä on oikeus kertoa, mitä mieltä ne ovat päätöksentekijöiden esityksistä ja tarvittaessa vastustaa esityksiä mieltään ilmaisemalla. 

Materiaaleja

Näin jäsenemme kommentoivat

”Pelottaa ajatus siitä, miten nämä toimet tulevat muuttamaan ihmisten ajatusmaailmaa. Tullaanko jatkossa kipeänä töihin ja kuinka helposti jatkossa voi irtisanoa työntekijän? Eikö ole mitään muita ideoita kehittää työelämää? ”

Tinja Oikarinen

”Heikennykset koskevat kaikkia palkansaajia, ei ole merkitystä millä alalla ko henkilö työskentelee.  Nämä ovat uskomattoman huonoja uutisia, heikennykset ovat todella rajut. Työttömien aseman heikennykset lisäävät eriarvoisuutta.” 

Juri Heikkinen, tarjoilija, Raahe

”Hallitusohjelma tulee vaikuttamaan esimerkiksi työttömiin tai perheisiin, joissa ollaan jo ennestään tiukalla. Tuntuu siltä, että viedään vähäisetkin pois. Eläminen kallistuu ja vaikeutuu, väitän että leipäjonotkin vain kasvavat kasvamistaan.”

Taina Riihilehti

”Ihmiset ei vielä tiedä mitä nämä kaikki esitykset tarkoittaa työttömälle. Esimerkiksi 300€ suojaosan poisto on todella huono juttu ravintola-alalla. Motivoiko se ottamaan extra-vuoroja vastaan? On muutenkin työvoimapula ja erityisesti sesonkiaikaan kun voisi hyödyntää extroja, ketä tämä oikein palvelee?”

Jyrki Laaksonen

”Paluu sata vuotta taaksepäin. Työntekijällä ei ole mitään arvoa. Nykyisessä asemassa luottamusmies pystyy ajamaan työntekijöiden etuja, jatkossa siitä halutaan tehdä mahdotonta.”

Harri Juopperi, myyjä ja pääluottamusmies, Liminka

”Olen huolissani suunnitelmista, joita hallituksella on. Erityisesti huolettaa irtisanomisen helpottaminen. Samoin työlupiin liittyvät asiat. Maahanmuuttajat ovat jo ennestäänkin huonossa asemassa työmarkkinoilla. Huolettaa yleensäkin perheellisten toimeentulo. En ymmärrä miksi hallitus suunnittelee näin kovia toimia. Pitää löytää muita tapoja säästöille ja talouden tasapainottamiseksi.”

Sagar Kharel, opiskelija, Helsinki

”Olen huolissani, miten ihmiset tulevat pärjäämään taloudellisesti ja miten nämä muutokset tulevat vaikuttamaan heidän mielenterveyteensä.”

Jenni Ruponen, myyjä, Tampere 

”Jos nämä nykyisin voimassa olevat asiat menetetään, menetämme paljon. Kyseessä on suorastaan katastrofi. Suunnitelluilla toimilla on iso vaikutus pienipalkkaisille ja osa-aikaisille.”

Liisa Tamminen, pääluottamismies, Mäntsälä

”Suunnitellut heikennykset ovat pahoja erityisesti maahanmuuttajille. Hyvä että paikalla on kansanedustajia, jotta nämä kuulevat työntekijöiden ajatuksia.”

Titus Moono, siivooja, Järvenpää

”Ei tule olemaan helppoa ammattiyhdistysliikkeellä. Aloillamme on paljon osa-aikaisia, joita toimet koskettavat. Hallituksen suunnitelmat herättävät ihmetystä.”

Kaisu Ahola, myyjä, Hollola

 ”Kauhun sekaisia tunteita herää näiden uudistusten myötä. Tuntuu, että rajataan ihan jo työntekijöiden sananvapautta. Eihän työpaikalla uskalla enää sanoa mitään mistään, jos irtisanomisperusteet löyhenevät.” 

Milla Sundell, siivooja, Joensuu 

“Hallituksen suunnitelmat hatuttavat, ketuttavat ja suututtavat. En usko, että näillä toimilla saadaan todellisia säästöjä.”

Oiva Viinikainen, kokki, Mikkeli

“Leikkaukset heikentävät suomalaista tasa-arvoa. Leikkaukset kohdistuvat eritoten pienpalkkaisiin ja naisvaltaisiin aloihin.” 

Minna Sahlberg, myyjä, Kuopio, 

“Kyllä hallitusohjelma huolettaa. Olen erityisen huolissani ikääntyviin ja lapsiperheisiin kohdistuvista leikkauksista.” 

Raimo Ruohonen, kokki, Kuopio

”Irtisanomissuoja ja suoja-osan poisto ansiosidonnaisesta vaikeuttaa pätkätyöläsen työn vastaanottamista. Lakko-oikeuden rajaaminen poistaa työntekijöiden kaikki neuvotteluvaltit. Tämä pelottaa.” 

Raisa Porvali, myyjä, Savonlinna  

Ajankohtaista aiheesta

Liity jäseneksi

PAM on ammattiliittosi, jos työskentelet yksityisellä palvelualalla esimerkiksi myyjänä, siivoojana, tarjoilijana, kokkina, vartijana tai kiinteistönhoitajana. Neuvottelemme sinun työehdoistasi.

Haku