Skip to content

Vägande skäl försvara villkoren för anställda!

Regeringen har inte reagerat på arbetstagarnas stora oro för konsekvensera av nedskärningarna och försämringarna av anställningsvillkoren. De hotar permanent försämra arbetstagarnas ställning. Därför fortsätter vi försvara arbetstagarnas villkor.

Framsida » Aktuellt » Vägande Skäl
Senast uppdaterad: 23.04.2024


PAM motsätter sig regeringens politik

Regeringen Orpo-Purra gör politik som drabbar arbetstagare och erbjuder samtidigt de största skattelättnaderna åt de som tjänar 12 000 euro i månaden. Riksdagen har redan godkänt de första nedskärningarna i utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidraget, vilket tar till och med flera hundra euro i månaden av deltidsanställda och arbetslösa i servicebranscherna.

Regeringen har vägrat en genuin dialog med arbetstagare och fackföreningsrörelsen. Diktat går vi inte med på och därför kräver PAM-medlemmar med strejker att regeringen Orpo-Purra inleder äkta förhandlingar med arbetstagarna.

De här nedskärningarna som drabbar arbetstagare har regeringen redan genomfört:

Drastiska nedskärningar i inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet

 • Från 1.1.2024 ökade antalet självriskdagar och periodiseringen av semesterersättningen skjuter upp när arbetslöshetsersättningen börjar betalas ut.
 • Från 1.4.2024 slopas barnförhöjningen i utkomstskyddet för arbetslösa helt och hållet. Nedskärningen är 130-240 euro i månanden beroende på antalet barn. Samtidigt slopas även jämkade dagpenningens skyddsdel vilket minskar deltidsanställdas utkomst rejält.

Nedskärningar i bostadsbidraget och övrig social trygghet

 • Regeringen lät bli att göra indexhöjningar i sociala förmåner. Inga indexhöjningar görs under åren 2024–2027, vilket då priserna ökar innebär en betydande nedskärning under de kommande åren.
 • I april görs stora drastiska nedskärningar i bostadsbidraget. Ersättningsnivån minskar och skyddsdelen som är viktig för deltidsanställda och snuttjobbare slopas även från bostadsbidraget. Kommungrupp 1 slopas vilket försämrar bostadsbidraget för Helsingforsbor.

Bland annat dessa nedskärningar och försämringar av arbetstagares villkor bereder regeringen:

Sparklagen – sämre anställningsskydd

 • Samtidigt som man minskar utkomstskyddet för arbetslösa vill regeringen göra det lättare att ge anställda sparken. I fortsättningen skulle kravet på vägande skäl slopas vid uppsägning.
 • Om det genomförs skulle det klart försämra anställningstryggheten och skrota årtionden av rättspraxis.

Sjukböter – första sjukdagen utan lön

 • Regeringen vill straffa för sjukdom med karensdag. Man skulle inte längre få lön för första sjukdagen om det inte avtalats om det i kollektivavtalet.
 • Sjukboten skulle för många anställda innebära att man jobbar fast man är sjuk.

Begränsning av arbetstagarnas strejkrätt

 • Regeringen vill på flera sätt försämra arbetstagarnas rätt att strejka. Rätten till stödstrejk samt politiska strejker skulle begränsas och strejkböterna höjas.
 • Arbetsgivarens böter för att inte följa kollektivavtalet skulle däremot inte höjas.

Fler försämringar av arbetslöshetsskyddet

 • På hösten avser regeringen genomföra historiska nedskärningar i utkomstskyddet för arbetslösa.
 • Om regeringens gradering genomförs skulle den inkomstrelaterade dagpenningen minska med 20 procent redan efter ungefär två månaders arbetslöshet.

Vuxenutbildningsstödet slopas

 • I en tid då det hela tiden behövs nya kompetenser och kunskaper på arbetsplatserna vill regeringen slopa vuxenutbildningsstödet helt.
 • Slopat vuxenutbildningsstöd drabbar framför allt kvinnor, för de har varit i majoritet bland dem som använt stödet.

Fler visstidsanställningar

 • Regeringen vill att arbetsgivaren framöver inte skulle behöva någon grundad anledning för under ett år långa visstidsanställningar.
 • Förändringen drabbar framför allt unga i början av arbetslivet och kan orsaka en ond cirkel av snuttjobb efter snuttjobb.

Försämrade anställningsvillkor

 • Ingen lön för den första sjukdagen
 • Alterneringsledigheten avskaffas
 • Det räcker med ”sakligt skäl” för att säga upp arbetstagare, när det enligt den nuvarande lagen krävs ”vägande sakskäl”
 • Möjligheterna att avvika från arbetslagstiftningen utökas: man kan avtala om sämre villkor på arbetsplatserna utan förtroendeman 
 • Tidsbundna anställningar på ett år kräver ingen särskild motivering
 • Det blir svårare att lösa arbetskonflikter när riksförlikningsmannens möjligheter begränsas
 • Tidsfristen för varsel om permittering och förhandlingstiderna vid permittering förkortas
 • Skyldigheten att återanställa gäller inte längre företag med under 50 anställda

Begränsningar av strejkrätten

 • Rätten till sympatistrejker och politiska strejker begränsas
 • Arbetstagare som deltar i en strejk kan få 200 euro i böter om strejken konstateras vara olovlig
 • Strejkböterna höjs kraftigt

Nedskärningar av den sociala tryggheten

 • Barnförhöjningarna inom utkomstskyddet för arbetslösa avskaffas
 • Den inkomstrelaterade dagpenningen minskar redan efter två månader
 • Självrisktiden inom utkomstskyddet för arbetslösa förlängs
 • Arbetsvillkoret som måste uppfyllas för att man ska få inkomstrelaterad dagpenning förlängs
 • Arbete med lönesubvention räknas inte in i arbetsvillkoret
 • Arbetsvillkoret blir inkomstbaserat
 • Bostadsbidraget skärs ner
 • Semesterersättning som betalas när anställningen tar slut hindrar utbetalning av arbetslöshetsförmån under periodiseringstiden
 • Det blir svårare att få utkomststöd
 • Den förhöjda föräldrapenningen som betalas för de 16 första vardagarna slopas
 • De skyddade beloppen inom utkomstskyddet för arbetslösa och bostadsbidraget, som har gjort att förmånen inte skärs ner p.g.a. små arbetsinkomster, avskaffas
 • Vuxenutbildningsstödet avskaffas
 • Tryggheten för äldre arbetslösa försvagas

Så kan du delta

 1. Dela kunskap
  Ta regeringens planer till tals på arbetsplatsen och bland vänner. Du kan använda de material vi och FFC sammanställt. Du kan till exempel printa nedskärningslistan eller dela den digitalt.
 2. Delta i evenemang
  Vi ordnar strejker och åsiktsyttringar, där du kan visa ditt missnöje gentemot regeringens politik. Dessutom lönar det sig att följa med vår, FFC:s och andra fackförbunds kommunikation om kommande evenemang.
 3. Gör din röst hörd
  Sociala medier är en bra plats att göra sin röst hörd. Följ, gilla, kommentera och dela innehåll med hashtaggarna #VägandeSkäl och #PainavaSyy. Vi söker också medlemmar att intervjua i våra egna kanaler och för media. Vill du berätta om hur regeringens åtgärder påverkar din vardag och ditt liv? Anmäl ditt intresse här.
 4. Bli medlem i PAM eller rekommendera medlemskap!
  Tillsammans är vi starkare! Om du inte redan är medlem är det dags att bli medlem och uppmunta arbetskompisarna att komma med!

PAM-kampanj för arbetslöshetsskyddet

Orpo-Purras regering avser skrota utkomstskyddet för arbetslösa. Regeringen planerar omfattande försämringar av de arbetslösas utkomst, bland annat genom att slopa skyddsdelen och barnförhöjningarna, förlänga arbetsvillkoret och återinföra periodiseringen av semesterersättningarna.

Regeringens avsikter skrotar försörjningen för dem som får inkomstrelaterad eller jämkad dagpenning. De planerade nedskärningarna drabbar i oproportionerlig grad arbetstagare inom servicebranscherna, särskilt kvinnor och barnfamiljer.

Vanliga frågor

#VägandeSkäl är ett nödrop från fackcentralen FFC och dess medlemsförbund på arbetstagarnas och de arbetslösas vägnar. Sedan regeringsprogrammet presenterades i våras har vi på flera olika sätt uttryckt vår oro och berättat hur förödande konsekvenser nedskärningarna kommer att få för arbetstagare och arbetslösa. Det här har inte haft någon effekt, så vi är tvungna att ta till andra metoder för att göra arbetstagarnas röst hörd.

Vi vill att regeringen Orpo-Purra ska tänka igenom vilka konsekvenser dess politik får för arbetstagare och arbetslösa samt deras familjer. Det gör man genom att granska hur enskilda personer påverkas när de drabbas av flera olika åtgärder samt genom att inleda en äkta dialog med arbetstagarnas representanter om förändringarna i arbetslivet och den sociala tryggheten.

Regeringen Orpo-Purra har redan inlett beredningen av många lagförslag som försämrar anställningsvillkoren, försvagar den sociala tryggheten och begränsar strejkrätten. Regeringen strävar efter att en stor del av försämringarna och nedskärningarna ska träda i kraft redan inom ett år.

Vi är tvungna att göra så här eftersom regeringen Orpo-Purra inte lyssnar när arbetstagarna uttrycker sin oro. De trepartsarbetsgrupper som regeringen har tillsatt sammanträder i praktiken bara för syns skull, för regeringen har redan slagit fast slutresultaten i förväg. På ett sådant sätt har ingen annan regering agerat på årtionden.

Läs mera om strejkerna

Vi motsätter oss inte arbetsgivarna. Genom de här åsiktsyttringarna motsätter sig arbetstagarna de beslut som regeringen Orpo-Purra har fattat och som på ett oacceptabelt sätt försämrar anställningstryggheten, kraftigt försvagar den sociala tryggheten och begränsar strejkrätten. En del av åtgärderna innebär att arbetstagarna tillfälligt lämnar sina arbetsplatser, vilket leder till avbrott i företagens verksamhet. Sådana avbrott hör också till politiska stridsåtgärder. Rätten till politiska stridsåtgärder tryggas i Finlands grundlag och internationella fördrag.

Vi stöder människors rätt att påverka med demokratiska metoder. Till demokratin hör också att folk har rätt att ta ställning till beslutsfattandet mellan valen. I demokratiska länder har enskilda individer, fackföreningsrörelsen och andra icke-statliga organisationer samt företag och offentliga samfund alltid rätt att berätta vad de anser om beslutsfattarnas förslag och vid behov motsätta sig förslagen genom åsiktsyttringar.

Material att printa och dela

Aktuellt om ämnet

Bli medlem!

PAM är ditt fackförbund om du arbetar inom den privata servicebranschen, till exempel som säljare, städare, servitör, kock, väktare eller fastighetsskötare. Vi förhandlar om dina anställningsvillkor.  

Sök