Skip to content
Framsida » Utbildningar » Förtroendemännens och arbetarskyddsfullmäktiges kompetens 

Utbildningar för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige  

Är du en förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig? Visste du att du har rätt att utbilda dig inför ditt uppdrag? På den här sidan kan du läsa om hur du söker till utbildningen och om du får lön under utbildningsperioden.  

PAM utbildar förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. Förtroendevald är en samlingsbenämning på förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig. En del av utbildningarna för förtroendevalda omfattas av arbetsgivarstöd, och det innebär att din arbetsgivare betalar ut lön under utbildningen.  

Börja med att delta i introduktionen för förtroendevalda. Därefter kan du delta i de utbildningar som ordnas av PAM: grundkurs, fortsättningskurs och fortbildning. På webbinarier ges du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom aktuella ämnen.  

Studiepoäng för utbildningar för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige.

Introduktion för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige  

Under introduktionen lär du dig vad det innebär att vara förtroendevald. Vi fördjupar oss i den förtroendevaldas roll på arbetsplatsen, PAM:s verksamhet och medlemskapet.  Under introduktionen går vi även igenom utbildningsmöjligheterna för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige. Efter introduktionen har deltagarna en bättre uppfattning om vad uppdraget som förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktig innebär.  

Har du kommit ihåg att anmäla till PAM att du har blivit vald? Om inte, kan du göra det här. Därefter kan du delta i introduktionen för förtroendevalda. 

Anmäl dig till introduktionsdagen eller webbintroduktionen  

PAM:s regionkontor ordnar introduktionstillfällen för nya förtroendevalda. Om du inte kan delta i introduktionsdagen i din region, kan du delta i kursen via webben.   

Visa introduktionsdagar och anmäl dig, eller anmäl dig till webbintroduktionen.  

Grundkurs för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige 

På grundkurserna för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige lär du dig om förtroendevaldas uppgifter, rättigheter och skyldigheter. Du får en inblick i bestämmelserna i arbetslagstiftningen och arbetarskyddslagstiftningen. 

Sök i första hand till en grundkurs i din egen region. Läs anvisningarna för hur du söker till utbildningen och ansök via händelsekalendern.  

Grundkursen pågår i fem dagar och ger 2 studiepoäng.  

Glöm inte att genomföra introduktionen innan du deltar i grundkursen.  

På grundkursen för förtroendemän får du lära dig om förtroendemannens uppgifter, rättigheter och skyldigheter. Vi går igenom centrala bestämmelser i arbetsavtalslagen, kollektivavtalet för din bransch och semesterlagen, och du får en förståelse för vad som avses med förhandlingsordning. Du lär dig grunderna för lokala avtal, samarbetslagen och dialog. Du lär dig mer om kommunikationsförmåga och att identifiera vilka faktorer som stödjer ditt välbefinnande i förtroendeuppdraget. 

På grundkursen i arbetarskydd får du lära dig om arbetarskyddsfullmäktiges uppgifter, rättigheter och skyldigheter. Vi går igenom centrala bestämmelser i arbetarskyddslagen och avseende arbetarskyddssamarbetet, och du lär dig att identifiera centrala risk- och belastningsfaktorer. Vi fördjupar oss i samarbetet mellan arbetsplatsen och företagshälsovården samt den lagstadgade företagshälsovårdens uppgifter. Du lär dig mer om kommunikationsförmåga och att identifiera vilka faktorer som stödjer ditt välbefinnande i arbetarskyddsuppdraget. 

Vi anordnar separata grundkurser för förtroendevalda chefer. Grundkurser i arbetarskydd och för förtroendemän för chefer anordnas en gång om året.Om du är förtroendevald och arbetar som chef på din arbetsplats, kan du ansöka till dessa kurser. 

Fortsättningskurser för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige  

På fortsättningskurserna för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige fördjupas kunskaperna som erhållits på grundkursen. Du kan söka till fortsättningskursen när du har haft ett förtroendeuppdrag i ett år.

Fortsättningskursen pågår i tio dagar och ger 4 studiepoäng.  

På kursen undersöks förtroendemannens olika roller i arbetsgemenskapen, och du lär dig att hitta sätt att utveckla kunskaperna i förtroendeuppdraget. Vi går igenom vad permittering innebär och tittar på anställningsförhållandets upphörande ur ett personligt, produktionsrelaterat och ekonomiskt perspektiv. Du lär dig dessutom grunderna i företagsekonomi och företagets nyckeltal. Under kursen identifieras förtroendemannens påverkansmöjligheter. Efter genomförd kurs kan deltagare redogöra för hur man främjar samarbete på arbetsplatsen, och identifiera sätt för att främja det egna välbefinnandet. 

På kursen lär du dig att identifiera arbetarskyddsfullmäktiges olika roller i arbetsgemenskapen och förstå betydelsen av arbetarskyddssamarbete. Efter genomförd kurs kan deltagare redogöra för olika risk- och belastningsfaktorer inom servicebranscherna och ge förslag på hur man hanterar dessa. På kursen lär du dig att identifiera olämpligt bemötande och hur man hanterar sådana situationer. Vi går igenom diskrimineringsgrunderna och hur arbetarskyddet påverkar företagets nyckeltal. Du lär dig även att hitta sätt att främja det egna välbefinnandet i ditt förtroendeuppdrag. 

”Jatkokurssilla ihan parasta oli kokemuksien jakaminen. Se, että asioista voi puhua avoimesti ja luottamuksellisesti. Asiantuntevat vetäjät varmistivat, että avoimelle keskustelulle on aikaa. Eikä koskaan ole nälkä 😃”

Petra Päätalo, titteli

Fortbildning för förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige  

Förtroendeuppdraget kräver mångsidiga kunskaper. PAM anordnar fortbildning inom bland annat följande ämnen: 

Hitta en lämplig utbildning i händelsekalendern och diskutera ditt deltagande i en utbildning med din chef innan du anmäler dig. Anmäl dig till utbildningarna via händelsekalendern. Sök i första hand till utbildningar inom din region.  

Efter anmälan får din chef ett e-postmeddelande med information om vilken utbildning du har sökt till. Din chef beviljar studieledighet för kursen via en länk i e-postmeddelandet. Studieledigheten är antingen med eller utan lön.  

Anvisningar för arbetsgivare: Skriv ut anvisningen till personen som ska godkänna kursen (pdf)

Om din arbetsgivare inte beviljar studieledighet kan du kontakta PAM på koulutus@pam.fi.  

Observera att valet av deltagare till kurserna görs efter avslutad ansökningsperiod. Du får en bekräftelse om antagningen till kursen via e-post omkring fyra veckor innan kursstart. Om du inte blir antagen, kontaktar vi dig så snart ansökningsperioden har avslutats. 

Har du några frågor? Skicka ett meddelande: koulutus@pam.fi

En del av utbildningarna för förtroendevalda omfattas av arbetsgivarstöd, och det innebär att din arbetsgivare betalar ut lön under utbildningen. Vilka utbildningar du kan delta i med lön och under hur många dagar har avtalats specifikt i varje bransch.  

Här ser du en lista över utbildningar (pdf) som omfattas av arbetsgivarstödet. Läs mer om utbildningsavtalet som gäller din bransch.  

Meddela om eventuella inkomstbortfall i din kursansökan. Om din arbetsgivare inte beviljar studieledighet med lön, kan ansöka om ersättning för inkomstbortfall från PAM. Utbildningsstödet bestäms utifrån kursen och ditt förtroendeuppdrag.  

Stödet ansök via formuläret för inkomstbortfall (pdf). Arbetsgivaren fyller i din nettolön i formuläret. Närmare anvisningar för ansökan om ersättning för inkomstbortfall hittar du i kursinbjudan. PAM ersätter inkomstbortfall enligt din nettolön med högst 83,05 euro/kursdag 2023. 

Anmäl dig till PAM:s utbildningar via händelsekalendern. 

Sök