Skip to content
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Arbetsklimat och interaktion

Bra arbetsklimat och arbetskultur samt en fungerande arbetsgemenskap bidrar till företagets framgång och arbetstagarnas välbefinnande.

En positiv atmosfär avspeglas i välbefinnandet. Det som skapar ett bra arbetsklimat är bland annat tydlig organisation av arbetet, gemensamma spelregler, löpande utvärdering av verksamheten och uppbackning från organisationen. 

Cheferna har en nyckelroll i utvecklingen av arbetsgemenskapen. Brister i ledarskapet och outvecklade interna förfaringssätt kan göda en dålig atmosfär. När arbetsklimatet och arbetskulturen är dålig syns det ofta som osakligt bemötande och mobbning.  

Ett verktyg för att skapa en bättre arbetskultur är personalenkäter. Kartläggningen ska planeras och förberedas tillsammans med personalen och resultaten gås igenom tillsammans inom hela arbetsgemenskapen. 

Ett bra arbetsklimat skapas bland annat med dessa förfaringssätt: 

  • Arbetstagarnas uppgifter och ansvar är tydligt definierade. 
  • Nya arbetstagare får omsorgsfull introduktion i arbetet och förstår vad som förväntas av dem och vilka mål arbetet har. 
  • Arbetstagarna får saklig respons på sitt arbete och kan själva ge respons utan att känna sin ställning hotad. 
  • På många arbetsplatser har man funnit att regelbundet hållna utvecklingssamtal är ett bra tillfälle att ge ömsesidig respons. 

Vad bör man göra när problem uppstår? 

Arbetsplatskonflikterna lever kvar under ytan, om det saknas erfarenhet av ändamålsenlig konflikthantering i arbetsgemenskapen. Därför är det viktigt att arbetsplatsen har anvisningar om hur man ska agera när någon anser sig ha blivit osakligt bemött.  

Chefen ska ta tag i problemen utan att det drar ut på tiden. Handlar det om trakasserier är chefen enligt lag skyldig att agera genast efter det att fallet kommit till chefens kännedom.  

I problemlösningen ska man höra alla parter och även beakta övriga medarbetare på arbetsplatsen. Utomstående experter kan anlitas som hjälp, exempelvis företagshälsovården eller en arbetsplatsmedlare. 

Användbara länkar 

Läs också 

Sök