Skip to content
Senast uppdaterad: 15.08.2023

Yrkessjukdomar är sjukdomar som arbetet orsakar

Med yrkessjukdom avses en sjukdom som till över 50 % orsakats av att en arbetstagare exponerats för en fysikalisk, kemisk eller biologisk agens (verkande faktor eller ämne) i arbetet.

Diagnostisering av en yrkessjukdom förutsätter oftast 

  • att agensen allmänt visat sig kunna orsaka en sådan sjukdom 
  • att personens sjukdom sannolikt beror på denna agens. 

Som tidpunkt då en yrkessjukdom började betraktas den dag när den sjuke första gången uppsökte läkare för att undersökas för en sjukdom som antingen då eller senare diagnostiserades som yrkessjukdom. 

När en yrkessjukdom har diagnostiserats ska läkaren anmäla den till arbetarskyddsförvaltningen (RFV) och registret över yrkessjukdomar (Arbetshälsoinstitutet). Arbetsgivaren ska anmäla olycksfallet eller yrkessjukdomen till sitt försäkringsbolag. 

Arbetstagaren får ersättning för yrkessjukdomen enligt lagen om olycksfall och yrkessjukdomar. Den ger rätt till samma ersättningar och förmåner som vid arbetsolycksfall. Tidsfristen för ansökan om ersättning räknas alltid från tidpunkten då sjukdomen diagnostiserades eller arbetsoförmågan inträdde.  

En förteckning över yrkessjukdomar som ersätts finns i förordningen om yrkessjukdomar. Förteckningen är inte uttömmande. 

Företagshälsovården spelar en viktig roll 

Företagshälsovården bör utifrån arbetsplatsutredningarna ha kunskap om agenserna och hälsoriskerna på arbetsplatsen samt en uppfattning om vad som kan orsaka yrkessjukdomar. När misstanken om yrkessjukdom väcks utförs diagnostiska och differentialdiagnostiska undersökningar i primärvården.  

Vid behov remitteras patienten sedan till fortsatta undersökningar på Arbetshälsoinstitutet eller polikliniken för arbetsmedicin/yrkessjukdomar i det egna området. Remissen kan skrivas av en företagshälsovårdsläkare, någon annan läkare som känner till arbetsförhållandena eller sjukhusets specialistläkare som misstänker att sjukdomen beror på arbetet. 

Företagshälsovården ska anmäla alla misstänkta fall av yrkessjukdom till arbetsplatsens arbetarskyddspersonal och systematiskt föra statistik över misstänkta och diagnostiserade fall så att de kan följas upp. Arbetsplatsen och företagshälsovården bör vidta åtgärder redan när det finns en befogad misstanke om yrkessjukdom för att kunna stoppa eller åtminstone minska exponeringen. 

Läs också 

Användbara länkar 

Sök