Skip to content
Senast uppdaterad: 15.08.2023

KIILA-rehabilitering – må bättre i arbetslivet

KIILA-rehabilitering (f.d. TYK-rehabilitering) är en yrkesinriktad rehabiliteringsform som stöder och främjar arbets- och funktionsförmågan. Den är FPA-finansierad och gratis för deltagarna.

Målet med KIILA-rehabilitering är att förbättra och stödja arbetsförmågan och möjligheterna att stanna i arbetslivet. Deltagaren hittar sätt att kontrollera arbetsförmågan och öka sin kapacitet i vardagen. Rehabiliteringen sker i samarbete med företagshälsovården och aktörerna på arbetsplatsen. Den ska sättas in tillräckligt tidigt för att säkerställa att personen kan fortsätta arbeta. 

KIILA-rehabiliteringen innehåller individ- och gruppavsnitt 

Kursen hjälper deltagarna att främja sin hälsa och stärka livskontrollen samt ger råd om bra arbetssätt, hälsa, motion, stresshantering och andra uthållighetsteman. En framgångsrik rehabilitering enligt de uppsatta målen förutsätter att deltagarna är aktiva både i rehabiliteringen och utanför den. 

Rehabiliteringen omfattar  

  • en bedömning av deltagarens situation 
  • gruppavsnitt  
  • en individuell del
  • en avslutningsdel. 

Hela rehabiliteringen tar 1–1,5 år. Ansvarig för KIILA-kursens innehåll och handledning är en arbetsgrupp som består av en läkare, fysioterapeut, psykolog, arbetslivsexpert och socialhandledare samt företrädare för andra yrkesgrupper efter gruppens behov. 

Rehabiliteringsprocessen genomförs enligt de individuella planer som gjorts upp för deltagarna. Planens innehåll formas vid inledningsskedets individuella bedömning.  

Det får plats åtta deltagare på rehabiliteringskursen.  

Läs mer om KIILA-kurserna på FPA:s webbplats

Vem står för utkomsten under rehabiliteringstiden? 

Deltagaren får FPA:s rehabiliteringspenning, om rehabiliteringen förhindrar förvärvsarbete helt och hållet eller partiell rehabiliteringspenning, om arbetstiden förkortas med minst 40 % av den normala arbetstiden per dag.  

Penningbeloppet baseras på deltagarens årsinkomst. Läs mer på FPA:s webbsida Rehabiliteringspenning, belopp och utbetalning

En del arbetsgivare betalar lön under rehabiliteringstiden och då betalar FPA ut rehabiliteringspenningen till arbetsgivaren. Kolla upp praxisen på din arbetsplats hos arbetsgivaren. 

FPA ersätter resekostnaderna efter avdrag av självrisken, som är 25 euro per resa. Läs mer på FPA:s sida Reseersättningar
 
PAM betalar ersättning för inkomstbortfall till sina medlemmar för självriskdagen i PAMs rehabiliteringskurs. Ansökan med ifyllnadsanvisningar. 

Vem kan ansöka om KIILA-rehabilitering? 

KIILA-kurserna erbjuder förebyggande rehabilitering. Du behöver inte vara i dåligt skick ännu för att söka in på kursen. De första tecknen på besvär som kan försämra din arbetsförmåga i framtiden räcker som motivering. 

KIILA-rehabiliteringen riktar sig till  

  • personer i tillsvidare-, visstids- eller återkommande anställningar 
  • personer med en sjukdom eller skada som försämrar arbetsförmågan och bedöms påverka den och möjligheterna att arbeta kvar 
  • personer vars rehabiliteringsbehov och -möjligheter har utretts på arbetsplatsen eller i företagshälsovården. 

Hur ansöker man om KIILA-rehabilitering? 

Innan du kan söka in på KIILA-kursen måste du skaffa ett läkarutlåtande B med en utredning om rehabiliteringsbehovet från den egna företagshälsovården eller din behandlande läkare (om du inte har företagshälsovård).  

Du ska fylla i ansökan om yrkesinriktad rehabilitering blankett KU 101 (pdf), som kan skrivas ut på FPA:s webbplats. Dessutom behöver du och din chef fylla i blanketten Yrkesinriktad utredning för KIILA-rehabilitering blankett KU 200 (pdf), som kan skrivas ut på FPA:s webbplats.  

Skicka in den ifyllda ansökningsblanketten via FPA:s e-tjänst Mitt FPA. Bifoga den yrkesinriktade utredningen och läkarutlåtande B. I ansökan ska du ange namnet och numret på den KIILA-rehabiliteringskurs som ansökan gäller. Rehabiliteringsplatserna fylls i ankomstordning bland de ansökningar som uppfyller urvalskriterierna. 

Du kan också skicka in ansökan inklusive bilagor per post till adressen Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.  

Kolla när de följande KIILA-rehabiliteringskurserna hålls 

Hitta lämplig KIILA-kurs på FPA:s webbplats och sök in på den

Hos PAM får du mer information om KIILA-kurser av vår socialpolitiska expert Egezona (Oona) Kllokoqi-Bublaku, egezona.kllokoqi-bublaku@pam.fi, tfn 020 774 2099. 

Sök