Kontakt må-fre

Vänligen notera att PAM:s och a-kassans telefontjänster är upptagna särskilt på morgnarna. Du hittar svar till många frågor på vår webbplats.

MEDLEMSKAPET, ANSLUTNING, ANSTÄLLNINGSFRÅGOR

030 100 640 kl. 10-14

A-KASSAN

020 690 211 kl. 10-14

Övertid

Uppdaterad: 21.01.2020

Övertid är sådan arbetstid som överstiger 8 timmar per dygn och 40 timmar per vecka.
Om arbetstiden inom branschen exempelvis fördelas i treveckorsperioder, räknas den arbetstid som under en treveckorsperiod överstiger 120 timmar i regel som övertid.

Deltidsanställda omfattas av samma timgränser.
Arbetsplatsen kan ha ett system för utjämning av arbetstiden som inte begränsar arbetstiden till ovan nämnda maximiarbetstider, utan arbetstiden kan vara flexibel inom de utjämningsperioder som fastställts i systemet. I sådana situationer definieras övertid från fall till fall.

Övertid är inte detsamma som mertidstimmar för deltidsanställda. Mertidstimmar är sådana arbetstimmar som utförs utöver de timmar som anges i den deltidsanställdas arbetsavtal. För dessa mertidstimmar betalas normal lön. I stället för att anställa ny arbetskraft är arbetsgivaren enligt lag skyldig att erbjuda mertidsarbete till egna anställda som uppgett att de vill ha fler arbetstimmar.

Frivilligt att arbeta övertid
Det är alltid frivilligt att arbeta övertid och arbetsgivaren ska be den anställda att utföra arbete på övertid.
Övertidsarbetet regleras av olika bestämmelser i de olika kollektivavtalen.
Läs det mest centrala inom avtalsområdet via länkarna nedan. Mer information finns också i kollektivavtalen.

Handeln
Turism-, restaurang- och fritidstjänster
Skidcenter
Programservice
Nöjesparker
Bildframställning
Hårbranschen
Fastighetsservice

Handeln
Exempelvis inom handeln uppgår ordinarie arbetstid och mertidsarbete sammanlagt till maximalt 40 timmar. Arbete som utförs utöver det sker på övertid.
Arbetsplatsen kan ha ett system för utjämning av arbetstiden som inte begränsar arbetstiden per vecka till ovan nämnda maximiarbetstider, utan arbetstiden kan vara flexibel inom de utjämningsperioder som fastställts i systemet. I sådana situationer definieras övertid från fall till fall.

Deltidsanställda
För mertid betalas normal lön ända upp till 37,5 timmar. Om den anställda arbetar 37,5–40 timmar per vecka, betalas förhöjd lön för det mertidsarbete som överstiger 37,5 timmar. För den arbetstid som överstiger 40 timmar betalas övertidsersättning.

Turism-, restaurang- och fritidstjänster

Hotell-, restaurang- och fritidsbranschen
Maxarbetstiden för ordinarie arbetstid och mertidsarbete inom turism-, restaurang- och fritidstjänster är som huvudregel 120 timmar under en treveckorsperiod. Arbete som utförs efter det är övertidsarbete. För det första 18 övertidstimmarna betalas lön förhöjd med 50 procent och därefter lön förhöjd med 100 procent.

I systemet för utjämning av arbetstiden för heltidsarbetande definieras övertid på följande sätt:
6 x 3-veckorssystem: under en treveckorsperiod är de första 7,5 timmarna efter 130 timmar mertidsarbete.
Efter 137,5 timmar är de första 18 timmarna övertidsarbete, varav lön betalas förhöjd med 50 procent och därefter lön förhöjd med 100 procent.

Man kan även använda ett utjämningssystem för arbetstiden som man kommit överens om på den aktuella arbetsplatsen, då arbetstiden under treveckorsperioden inte är begränsad till en maximal arbetstid enligt ovan, utan arbetstiden är flexibel i systemet inom ramen för de fastställda utjämningsperioderna.

Ett sådant system är 9 x 3-veckorssystemet då 7,5 timmar av det arbete man utfört efter 136 timmar under treveckorsperioden är mertidsarbete. Arbete som utförts efter 143,5 timmar är övertidsarbete och ersätts med lön förhöjd med 50 procent och därefter lön förhöjd med 100 procent för de första 18 timmarna.
Dessutom kan det finnas årsarbetstid, en så kallad ”arbetsbank”, då arbete som utförts utöver 150 timmar under en treveckorsperiod ersätts genom att en lön förhöjd med 100 procent betalas ut.

Deltidsarbete
För dem som har deltidsanställning är arbetstimmar som går utanför de timmar som arbetstagaren har i sitt anställningsavtal mertidstimmar upp till 120 timmar under en treveckorsperiod. Arbete som utförs efter det är övertidsarbete.

För mertidstimmar betalar man normal timlön och för övertidsarbete betalar man övertidsersättning. För det första 18 övertidstimmarna betalas lön förhöjd med 50 procent och därefter lön förhöjd med 100 procent.

Tågservicepersonal vid Avecra Ab
Övertidsarbete är arbete som utförs efter 120 timmar under en treveckorsperiod. För de första 18 övertidstimmarna betalas lön förhöjd med 50 procent och därefter lön förhöjd med 100 procent.

I systemet för utjämning av arbetstiden för heltidsarbetande definieras övertid på följande sätt:
6 x 3-veckorssystem: under en treveckorsperiod är de första 4 timmarna efter 124 timmars arbete mertidsarbete. Efter 128 timmar är de första 18 timmarna övertidsarbete, varav lön betalas förhöjd med 50 procent. För timmar efter det betalas lön förhöjd med 100 procent.


Skidcenter
Övertid är arbetstid som överstiger 120 timmar under en treveckorsperiod. För de första 18 övertidstimmarna betalas lönen förhöjd med 50 % och därefter förhöjd med 100 %.
I systemet för utjämning av arbetstiden hos heltidsanställda definieras övertid på följande sätt:
system med 6x3 veckor: De första 7,5 timmarna som under treveckorsperioden överstiger 135 timmar utgör mertidsarbete. De första 18 timmarna som överstiger 142,5 timmar utgör övertid för vilken lönen betalas förhöjd med 50 %. Därefter betalas lönen förhöjd med 100 %.
Årsarbetstid: Övertid är arbetstid som överstiger 150 timmar under en treveckorsperiod och för övertiden betalas lönen förhöjd med 100 %.

Programservice
Övertid är arbetstid som överstiger 120 timmar under en treveckorsperiod. För de första 18 övertidstimmarna betalas lönen förhöjd med 50 % och därefter förhöjd med 100 %.
Om det finns ett system för utjämning av arbetstiden är övertidsarbete
system med 6x3 veckor: Arbetstid som under treveckorsperioden överstiger 144 timmar (eller lokalt avtalade 150 timmar) utgör övertid. För de första 18 timmarna betalas lönen förhöjd med 50 % och därefter förhöjd med 100 %.
Kollektivavtalet ger också möjlighet till ett lokalt avtalat system. 

Nöjesparker
Övertid är arbetstid som överstiger 120 timmar under en treveckorsperiod. För de första 18 övertidstimmarna betalas lönen förhöjd med 50 % och därefter förhöjd med 100 %.

I tvåveckorsperioder räknas sådan arbetstid som överstiger 80 timmar som övertid. För de första 12 övertidstimmarna betalas lönen förhöjd med 50 % och därefter förhöjd med 100 %.
I systemet för utjämning av arbetstiden hos heltidsanställda definieras övertid på följande sätt:
system med 6x3 veckor: De första 6 timmarna som under treveckorsperioden överstiger 130 timmar utgör mertidsarbete. De första 18 timmarna som överstiger 136 timmar utgör övertid för vilken lönen betalas förhöjd med 50 %. Därefter betalas den förhöjd med 100 %.
9x2 veckor: De första 4 timmarna som under tvåveckorsperioden överstiger 87 timmar utgör mertidsarbete. De första 12 timmarna som överstiger 91 timmar utgör övertid för vilken lönen betalas förhöjd med 50 %. Därefter betalas lönen förhöjd med 100 %.
Årsarbetstid:
De första 6 timmarna som under treveckorsperioden överstiger 136 timmar utgör mertidsarbete. De första 18 timmarna som överstiger dessa 142 timmar utgör övertid för vilken lönen betalas förhöjd med 50 %. Därefter betalas lönen förhöjd med 100 %.
För de första 12 timmarna som under en tvåveckorsperiod överstiger 91 timmar betalas lönen förhöjd med 50 % och därefter förhöjd med 100 %.

Bildframställning
Inom bildframställningsbranschen uppgår ordinarie arbetstid och mertidsarbete sammanlagt till maximalt 8 timmar per dygn och 40 timmar per vecka. Arbete som utförs utöver det sker på övertid.

Arbetsplatsen kan ha ett system för utjämning av arbetstiden som inte begränsar arbetstiden per vecka till ovan nämnda maximiarbetstider, utan arbetstiden kan vara flexibel inom de utjämningsperioder som fastställts i systemet. I sådana situationer definieras övertid från fall till fall.

Deltidsanställda
Mertid är sådan arbetstid som överstiger det som anges i den deltidsanställdas arbetsavtal men som inte överstiger 40 timmar per vecka. Arbete som utförs utöver det sker på övertid för vilken övertidsersättning betalas.

Hårbranschen
Inom hårbranschen uppgår ordinarie arbetstid och mertidsarbete sammanlagt till maximalt 8 timmar per dygn och 37,5 timmar per vecka. Arbete som utförs utöver det sker på övertid.
Arbetsplatsen kan ha ett system för utjämning av arbetstiden som inte begränsar arbetstiden per vecka till ovan nämnda maximiarbetstider, utan arbetstiden kan vara flexibel inom de utjämningsperioder som fastställts i systemet. I sådana situationer definieras övertid från fall till fall.

Deltidsarbete
Anställda med arbetsavtal om deltidsarbete kan arbeta upp till 37,5 timmar per vecka under den tid förbudet gäller. Arbete som utförs utöver det sker på övertid.
För mertid betalas normal lön, för övertid betalas övertidsersättning. De tilläggstimmar som en deltidsanställd utför är mertid ända upp till 37,5 timmar per vecka.

Fastighetsservice
Övertid är sådan arbetstid som överstiger 8 timmar per dygn och 40 timmar per vecka. Arbetsgivaren får inte heller bestämma att en anställd, utöver de 37,5 timmar som anges i arbetsavtalet, ska utföra mertidsarbete upp till 40 timmar. Vid tillämpning av ett utjämningssystem kan arbetsgivaren inte ändra den tidigare överenskomna arbetstiden i arbetsskiftsförteckningen.

Jour under övertidsförbudet
Övertidsförbudet påverkar inte jour som avtalats tidigare. Under jourtid görs enbart sådant arbete som på grund av fara inte kan senareläggas till ordinarie arbetstid.

Medlemsförmåner