Ansiopäiväraha

Päivitetty: 23.08.2021

Tällä sivulla kerrotaan laajemmin ansiopäivärahan ehdoista, määrästä ja maksamisesta. Ohjeet ansiopäivärahan hakemiseen löydät täältä

Kenellä on oikeus päivärahaan?
Muut päivärahan maksamisen edellytykset
Ansiopäivärahakauden kesto
Lisäpäiväoikeus
Omavastuuaika
Ansiopäivärahan määrä
Korotukset
Kulukorvaus
Liikkuvuusavustus
Vuosiloma ja ansiopäiväraha


Kenellä on oikeus ansiopäivärahaan?

Ansiopäivärahaa maksetaan 18-64-vuotiaille, mutta alle 25-vuotiaille työttömyysturvan saamista koskevat ehdot ovat erilaiset kuin muille. Lue lisää alle 25-vuotiaiden oikeudesta työttömyysturvaan.

1.8.2021 alkaen ansiopäivärahan alaikäraja nousi 18 vuoteen. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa tämän jälkeenkin tietyn ajan 17-vuotiaalle, jos nuori on päättänyt peruskoulunsa viimeistään 1.1.2021 tai suorittanut ammatillisen tutkinnon tai ylioppilastutkinnon.  Lue lisää lakimuutoksesta tästä linkistä

65-67 -vuotias voi olla oikeutettu päivärahaan lomautuksen ajalta, mikäli hänet on lomautettu toistaiseksi voimassa olevasta työsuhteesta, työnteko on estynyt sääesteen tai toisten työntekijöiden tai työnantajan työtaistelutoimenpiteen vuoksi. Lue lisää ansiopäivärahaoikeudesta lomautuksen aikana. 

Katso lyhyet ohjeet ansipäivärahan hakemiseen täältä tai lataa tämä lyhyt muistilista

Muut päivärahan maksamisen edellytykset

Päivärahan maksaminen edellyttää aina ilmoittautumista työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Työnhakijan tulee hakea kokopäivätyötä päivärahaoikeuden saamiseksi. Tämä koskee niin työttömiä, lomautettuja kuin osa-aikatyötä tekeviä. Ilmoittautuminen on tehtävä viimeistään sinä päivänä, josta alkaen hakee ansiopäivärahaa. 

Keikka- ja osa-aikatyöntekijöillä, sekä sivutoimisilla yrittäjillä saattaa olla oikeus ansiosidonnaiseen päivärahaan myös työskentelyn ajalta. Heidänkin tulee ilmoittaa TE-toimistoon hakevansa kokopäivätyötä. Lue lisää sovitellusta päivärahasta.

Työvoimapoliittisen lausunnon ohella päivärahan saamisen edellytyksenä on 26 viikon jäsenyys- ja työssäoloehto. Oikeus ansiopäivärahaan syntyy, kun 26 työviikon mittainen työssäoloehto täyttyy.  Työssäoloehtoon luetaan jokainen vähintään 18 työtunnin viikko, jolta ansaittu palkka on ollut työehtosopimuksen mukainen. Kaikki palkallinen aika rinnastuu työssäoloon, esimerkiksi sairaus- ja loma-ajat.  Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2021 oltava vähintään 1252 euroa kuukaudessa. 

26 viikon työssäoloehdon tulee täyttyä 28 kuukauden tarkastelujakson aikana. Tarkastelujakso laskeminen alkaa työnhakijaksi ilmoittautumisesta lukien taaksepäin. Tarkastelujaksoa pidentäviä jaksoja ovat esimerkiksi vanhempainvapaa, hoitovapaa ja erilaiset työkyvyttömyysjaksot sekä päätoiminen opiskelu. Tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta. 

Jos työ on tehty opetusalalla tai taide- ja kulttuurialoilla, työssäoloehto lasketaan hiukan eri tavalla.

Työssäoloehdon tulee täyttyä kassan jäsenyysaikana. Jäsenyysaikaa on oltava siis vähintään 26 viikkoa. Jäsenyytesi toisesta kassasta voidaan myös ottaa huomioon, jos olet kuulunut Palvelualojen työttömyyskassaan ja johonkin toiseen työttömyyskassaan yhtäjaksoisesti, ja yhteenlaskettuna vähintään työssäoloehdon täyttämiseen vaadittavan ajan.

Ansiopäivärahaa tulee hakea kolmen kuukauden kuluessa, siitä ajasta johon hakemus kohdistuu.

Ansiopäivärahakauden kesto 

Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa. Ansiopäivärahakauden kesto on:

  • 300 päivää, mikäli sinulla on työhistoriaa alle kolme vuotta.
  •  400 päivää, mikäli sinulla on työhistoriaa enemmän kuin kolme vuotta.
  • 500 päivää: mikäli olet vähintään 58-vuotias täyttäessäsi työssäoloehdon ja sinulla on vähintään 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden ajalta. 500 päivään voi olla oikeus myös silloin, jos päivärahan enimmäisaika on alkanut ennen 1.1.2017.

Enimmäisaika alkaa alusta, kun työssäoloehto 26 viikkoa täyttyy uudelleen. Työssäoloehto- ja työhistoria tutkitaan aina enimmäisajan alussa. 

Lisäpäiväoikeus

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa eläkeikään asti enimmäismaksuajan jälkeen niin sanottuina lisäpäivinä, jos olet täyttänyt vaaditun iän ennen enimmäismaksuaikasi täyttymistä. Lisäksi edellytetään, että sinulla on vähintään viiden vuoden työhistoria viimeisen 20 vuoden aikana. 

Vaadittu ikä riippuu syntymävuodesta seuraavasti:

  • Vuosina 1955-1956 syntyneiltä edellytetään 60 vuoden ikää.
  • Vuosina 1957-1960 syntyneiltä edellytetään 61 vuoden ikää.
  • Vuonna 1961 tai sen jälkeen syntyneiltä edellytetään 62 vuoden ikää.

Omavastuuaika

Omavastuuaika otetaan, kun tulet ensimmäisen kerran ansiopäivärahan hakijaksi tai kun työssäoloehtosi täyttyy uudelleen.

Omavastuuaika on viisi täysin työtöntä arkipäivää  ja sen ajalta ei makseta ansiopäivärahaa. Omavastuuaika voidaan huomioida vain sellaiselta ajalta, jolla työnhaku on ollut TE-toimistossa voimassa, eikä päivärahan maksamiselle ole muita esteitä (esimerkiksi karenssia tai taloudellisen etuuden jaksotusta). 

Osa-aikatyöntekijän omavastuuaika lasketaan tunteina. Omavastuuaikaan lasketaan täyden työajan ja tehtyjen tuntien välinen erotus ja se täyttyy, kun viittä työpäivää vastaava tuntimäärä on täynnä. Omavastuuaika pitää saada kerättyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana eikä sitä voida laskea ajalta, jolla työaika ylittää 80 % kokoaikaisen työntekijän enimmäistyöajasta. 

Omavastuuaika otetaan enintään kerran vuodessa.

Lue lisää omavastuuajasta ja tutustu esimerkkeihin täällä.

Ansiopäivärahan määrä

Päiväraha määritellään välittömästi työttömyyttä edeltävän 26 viikon palkkatuloista. Työssäoloehtoon otetaan mukaan kalenteriviikot, joilta on maksettu palkkaa vähintään 18 tunnilta. Tämä tarkoittaa sitä, että työssäoloehtoa kerryttävät työajan lisäksi loma- ja sairausajat, joilta maksetaan täyttä palkkaa ja maksettuja tunteja on vähintään 18/viikko.     

Maksetun palkan on täytynyt olla työehtosopimuksen mukainen.  Jos alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on vuonna 2021 oltava vähintään 1252 euroa kuukaudessa ja vuonna 2020 1236 euroa kuukaudessa. 

Päivärahan määrittelyssä huomioidaan vain vakiintunut tulo. Esimerkiksi yrityksen tulokseen perustuvat bonukset, lomaraha ja lomakorvaus eivät ole vakiintunutta tuloa, joten niitä ei huomioida laskennassa.

Palkkaan tehdään prosenttivähennys ennen päivärahan määrittelyä. Vähennys vastaa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua (vuonna 2021 4,34 %). Näin ollen palkka, josta päiväraha määritellään, on aina pienempi kuin todellinen keskimääräinen kuukausipalkka.

Voit laskea arvion päivärahasi määrästä TYJ:n päivärahalaskurilla. 

Jos työaikaa on lyhennetty osa-aikaeläkkeen, osatyökyvyttömyyseläkkeen, osittaisen hoitovapaan tai osasairaspäivärahan  johdosta, tehdään määritys tätä edeltävältä ajalta. Näissä tapauksissa on toimitettava palkkatodistus työssäoloehtoon luettavalta ajalta.

Täysi ansiopäiväraha lapsikorotuksineen on enimmillään 90 % päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Mikäli sinulle maksetaan korotettua ansio-osaa työllistämistä edistävän palvelun ajalta, voi päiväraha enimmillään olla perusteena olevan palkan suuruinen. 

Ansiopäivärahan perusosa on 33,78 € päivässä, eli noin 726 € kuukaudessa. Päivärahan perusosan määrä ei riipu ansioistasi ja täysi päiväraha on aina vähintään perusosan verran. Perusosaan lisättävä ansio-osa on puolestaan riippuvainen tuloistasi. Ansio-osa on 45% päiväpalkkasi ja perusosan erotuksesta. Mikäli kuukausipalkkasi on korkeampi kuin 3209 €, on ansio-osa tämän ylittävältä palkanosalta 20%. 

Päivärahasi määritellään uudelleen työssäoloehtosi täyttyessä, mikäli edellisen päivärahan määrityksestä ja maksamisen aloituksesta on vuosi tai enemmän. Mikäli ehdit kerryttää 26 viikon työssäoloehdon uudestaan vuoden sisällä viime määrityksestä ja maksamisen aloittamisesta, ei päivärahan tasoa määritellä uudestaan eikä uutta omavastuuaikaa oteta.

Työttömyysetuudesta maksetaan veroa. Lue lisää ansiopäivärahan verotuksesta täältä

Korotukset

Jos sinulla on alle 18-vuotiaita huollettavia lapsia, olet mahdollisesti oikeutettu saamaan lapsikorotusta. Lapsikorotukset ovat vuonna 2021 yhdestä lapsesta 5,30 €, kahdesta lapsesta 7,78 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta 10,03 € päivässä. 

Mikäli osallistut työllistämistä edistävään palveluun, voit saada ansiopäivärahaa korotettuna 200 päivän ajan. Korotettu ansio-osa on 55% päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Mikäli kuukausipalkkasi on korkeampi kuin 3209 €, on ansio-osa ylimenevältä osalta 25%. 

Kulukorvaus

Mikäli osallistut TE-toimiston järjestämiin palveluihin, voit saada kulukorvausta. Kulukorvaus maksetaan osallistumispäiviltä ja sen määrä on tavallisesti 9 euroa päivässä. Kulukorvaus on 18 euroa päivässä, jos palvelu järjestetään työssäkäyntialueesi ulkopuolella tai kotikuntasi ulkopuolella ja sinulle muodostuu kuluja majoituksesta. Omaehtoisen opiskelun ajalta ei makseta kulukorvausta.

Lue lisää kulukorvauksesta.

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustuksen on tarkoitus kannustaa vastaanottamaan työtä kauempaa. Lue lisää liikkuvuusavustuksesta.

Vuosiloma ja ansiopäiväraha

Vuosiloma, lomapalkka ja lomaraha voivat vähentää päivärahaa. Niiden vaikutus riippuu siitä, ovatko loma ja siitä saatavat korvaukset kertyneet kokoaikatyöstä vai osa-aikatyöstä. Lisäksi lomapalkan ja lomarahan maksupäivällä on merkitystä, sillä ne vaikuttavat osa-aikaisen työntekijän päivärahaan maksuperusteisesti.

Jos sinut on lomautettu kokoaikatyöstä, et ole oikeutettu vuosiloman ajalta päivärahaan. Lomarahat ja loma-ajan palkka eivät vaikuta päivärahasi määrään, vaikka niiden maksupäivä osuisi lomautusjaksolle. Kokoaikatyöksi luokitellaan työ, jonka työaika on yli 80 % työehtosopimuksen mukaisesta kokonaistyöajasta.

Osa-aikatyöstä ansaitun loman ajalta on oikeus työttömyyspäivärahaan edellyttäen, että työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Lomapäivät merkitään hakemukseen maksettujen lomatuntien mukaisesti. Lomapalkka ja lomarahat huomioidaan sovittelussa sillä hakujaksolla, jolla ne on maksettu hakijan tilille.  Osa-aikaiseksi työksi katsotaan työ, jossa sopimuksen mukainen työaika on enintään 80 % työehtosopimuksen mukaisesta kokonaistyöajasta. Lue lisää sovitellusta päivärahasta tai päivärahaoikeudesta lomautustilanteessa
 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

    Muutoksia