Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus

Päivitetty: 03.06.2022

Tässä työehtosopimuksessa on sovittu Suomen Kansallisoopperan ja -baletin vakituisessa ja tilapäisessä työsuhteessa olevien teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarientyössä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkoista, työajoista, sairausaikaan liittyvistä asioista, vuosiloman antamisesta, lomapalkasta, lomakorvauksesta ja lomarahoista.
Liiton neuvottelemat palkat ovat vähimmäispalkkoja, joita työpaikalla tulee vähintään noudattaa.

Neuvotteluosapuolet
Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry

 

Huom! Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien uusi työehtosopimus päivitetään tälle sivulle myöhemmin.

Sopimuskausi

Työehtosopimus tulee voimaan 22.3.2022. Uuden työehtosopimuksen voimaantuloon asti noudatetaan aiemman sopimuksen määräyksiä. Uuden työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2024.

Mikäli osapuolet eivät kuitenkaan pääse sopimukseen vuoden 2023 palkankorotuksista 15.12.2022 mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 31.1.2023.

 

Palkankorotukset

 

Palkankorotukset vuonna 2022

Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista

Palkkaratkaisusta neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti ottaen huomioon Kansallisoopperan ja -baletin kokonaistaloudellinen tilanne, erityisesti julkisen rahoituksen kehittyminen, omarahoituspotentiaali ja kustannuskilpailukyky markkinoilla. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää Kansallisoopperan ja -baletin tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta, tuottavuuden kehittymistä työpaikalla, työnantajan palkkapolitiikan toteuttamista sekä oikaista mahdollisia vinoumia.

Paikallinen palkkaratkaisu

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään luottamusmiehen kanssa 7.4.2022 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita.

Palkantarkistuksen toteutustapa, ellei paikallista palkkaratkaisua

Mikäli paikallista palkkaratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,5 % suuruisella yleiskorotuksella viimeistään 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Lisäksi työnantaja käyttää sopimuksen voimaantulon jälkeen, kuitenkin viimeistään 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta, työntekijöiden palkkojen korottamiseen 0,5 %, jonka jakamisesta työnantaja päättää.

Yrityskohtaisen erän kohdentamisen jälkeen työnantaja selvittää kohtuullisessa ajassa luottamusmiehelle, miten yrityskohtainen erä on jaettu sekä erän kohdistumisen perusteet. Selvityksessä tulee käydä ilmi palkankorotusten saaneiden työntekijöiden lukumäärä, keskimääräisen korotuksen suuruus sekä palkankorotusten kokonaismäärä. Lisäksi erän käytöstä ja jakoperusteista informoidaan henkilöstöä.

Taulukkopalkat vuosi 2022

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,5 %:lla.

Luottamusmieskorvaus

Luottamusmiehelle maksettavaa erilliskorvausta korotetaan 1.5.2022 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 2,0 %:lla.

 

Palkantarkistukset vuonna 2023

Vuoden 2023 palkantarkistukset toteutetaan samalla tavalla kuin vuoden 2022 palkantarkistukset. Ensisijaisena vaihtoehtona on paikallinen palkkaratkaisu. Toissijaisen palkkaratkaisun kustannusvaikutus ja sen jakautuminen sovitaan osapuolten neuvotteluissa 15. joulukuuta 2022 mennessä.

Osapuolet tarkastelevat 15.12.2022 mennessä arvioitavissa olevia julkisen rahoituksen ja talouden näkymiä tämän työehtosopimuksen soveltamisalueella. Arvioinnin perusteella osapuolet neuvottelevat 15.12.2022 mennessä 1.5.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavien palkantarkistusten kustannusvaikutuksesta ja sen jakautumisesta. Samassa yhteydessä voidaan tarkastella edellytyksiä sopimuskauden jatkamiseen 31.1.2024 jälkeiselle ajalle.

Mikäli 1.5.2023 toteutettavan toissijaisen vaihtoehdon mukaisen palkantarkistuksen suuruudesta ei päästä yksimielisyyteen 15.12.2022 mennessä, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.1.2023. Irtisanomista koskeva ilmoitus on kirjallisesti toimitettava viimeistään 31.12.2022 toiselle sopijaosapuolelle.

 

Työehtosopimukseen tehtävät muutokset

 

Työehtosopimuksen soveltamisala

Muutetaan työehtosopimuksen 1 §:n jälkimmäinen soveltamisohje kulumaan seuraavasti:

Tekniikan osastopäälliköt ja apulaisosastopäälliköt eivät kuulu työehtosopimuksen soveltamisalan piiriin.

 

Työvuoroluettelo

Muutetaan työehtosopimuksen 8 § kuulumaan seuraavasti:

Työnantajan on laadittava työvuoroluettelo, josta käyvät ilmi säännöllisen työajan alkamisen ja päättymisen ajankohdat. Työvuoroluettelo on annettava työntekijöille tiedoksi viimeistään edellisen viikon torstaina siten, että siitä ilmenevät työntekijän työvuorot yhdeltä viikolta sitovasti ja seuraavalta alustavasti sekä viikkolepo ja muut vapaapäivät kahdelta viikolta sitovasti. Työvuoroluettelo voidaan antaa myös toistaiseksi.

Tämän jälkeen työvuoroluetteloa saa muuttaa vain töiden järjestelyyn liittyvästä painavasta syystä tai työntekijän suostumuksella. Muutokseen on pyrittävä, mikäli mahdollista, hankkimaan asianomaisen työntekijän suostumus, ja asiasta on joka tapauksessa mahdollisimman pian ja olosuhteisiin soveltuvalla tavalla ilmoitettava sille, jota muutos koskee.

Työnantajan velvollisuudesta laatia työvuoroluettelo voidaan poiketa sellaisen työntekijän tai työntekijäryhmän osalta, joilla on mahdollisuus vaikuttaa työaikoihinsa työehtosopimuksen työaikamääräysten ja työnantajan asettamissa rajoissa.

 

Yleiset sopimukset

Muutetaan työehtosopimuksen 42 § kuulumaan seuraavasti:

Tämän sopimuksen osana noudatetaan soveltuvin osin seuraavia TT:n ja SAK:n välisiä yleisiä sopimuksia:

 • Yleissopimus vuodelta 1997. Työehtosopimuksen 45 §:n määräyksiä noudattaen voidaan kuitenkin paikallisesti sopia toisin yleissopimuksen 2 ja 5 lukujen soveltamisesta. Yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain (725/78) sijaan sovelletaan yhteistoimintalain (1333/2021) säännöksiä (viittausmääräys).
 • Lomapalkkasopimus vuodelta 2001
 • Irtisanomissuojaa ja lomautusta koskeva yleissopimus soveltamisohjeineen vuodelta 2001.

 

Työehtosopimuksen määräyksistä poikkeaminen

Muutetaan työehtosopimuksen 35 § kuulumaan seuraavasti:

Tämän työehtosopimuksen määräyksistä voidaan poiketa sopimalla siitä luottamusmiehen kanssa.

Soveltamisohje

Sopimuksen 45 §:ssä on paikallista sopimista koskevat säännökset.

 

Yhteistoimintalain mukainen vuoropuhelu

Lisätään työehtosopimukseen uusi 46 §, joka kuuluu seuraavasti:

Työehtosopimuksen 45 §:n määräyksiä noudattaen voidaan paikallisesti sopia toisin yhteistoimintalain (1333/2021) 2 luvusta. Paikallisesti ei kuitenkaan voida sopia siitä, että vuoropuhelua ei käydä lainkaan.

Neuvottelut asiasta käydään yhteistoiminnan hengessä ja saavutettu neuvottelutulos kirjataan paikalliseksi sopimukseksi, joka on kummankin osapuolen irtisanottavissa 3 kuukauden irtisanomisajalla.

 

Päivätyötä tekevien viikonlopputyöstä ilmoittaminen

Muutetaan työehtosopimuksen liitteessä 3 olevan 2 §:n 2 kappale kuulumaan seuraavasti:

Mikäli päivätyöntekijällä teetetään työtä viikonloppuisin, ilmoitetaan siitä kaksi viikkoa ennen työn tekemistä. Samalla ilmoitetaan viikkolepo siltä viikolta.

 

Työajan tasoittumisjakso

Muutetaan työehtosopimuksen liitteessä 5 oleva 2 § kuulumaan seuraavasti:

1. Sopimuksessa voidaan sopia poikettavaksi työehtosopimuksen työaikamääräyksistä siten, että työaika tasoittuu asianomaisessa liitteessä sovittuun määrään sovitun, enintään kalenterivuoden aikana. Paikallisesti voidaan sopia, että tasoittumisjakso sijoittuu näytäntövuoden ajankohtaan.

 

Luottamusmiehen tietojen ja selvitysten saanti

Muutetaan työehtosopimuksen liitteen 7 5 § kuulumaan seuraavasti:

1. Luottamusmiehellä on oikeus saada tieto tämän työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden keskiarvoisesta kuukausipalkasta sellaisella tavalla, ettei siitä ilmene yksittäisten työntekijöiden palkkatietoja.

2. Lisäksi luottamusmiehellä on oikeus saada muut yhteistoimintalain (1333/2021) 11 § mukaiset tiedot, sekä näitä koskevat selvitykset, mikäli niitä valmistetaan Oopperan ja Baletin käyttöön.

 

Muut asiat

Perhevapaita koskeva työryhmäkirjaus

Liitot asettavat työryhmän selvittämään perhevapaauudistuksen vaikutuksia työehtosopimukseen. Työryhmä toteuttaa työehtosopimuksen äitiys- ja isyysvapaan palkkamääräysten mukauttamisen nimikkeistöstä johtuen vastaamaan perhevapaauudistusta. Työryhmän tavoitteena on saada työnsä valmiiksi 17.6.2022 mennessä. Toteutus tehdään kustannusneutraalisti ja siten, että palkallisten vapaapäivien kokonaislukumäärä pysyy uudistamista edeltävällä tasolla.

Jatkuvan neuvottelun periaate

Sopimusosapuolet noudattavat sopimus- ja neuvottelutoiminnassaan jatkuvan neuvottelun periaatetta. Osapuolet voivat ottaa käsittelyyn esille nousevia asioita sopimuskauden aikana ja tarvittaessa sopia työehtosopimuksen muuttamisesta kesken sopimuskauden.

Vapaa-ajan suoja

Paikalliset osapuolet selvittävät käytännöt ja toimintatavat liittyen työ- ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen 30.4.2022 mennessä.

Keskusjärjestösopimuksia koskeva työryhmä

Osapuolet perustavat liittojen välisen työryhmän, jonka tehtävänä on käydä läpi sopimuksen osana noudatettavat keskusjärjestösopimukset ja arvioida niiden soveltuvuutta ja mahdollisia kehittämistarpeita.

Palkkausjärjestelmää koskeva työryhmä

Paikalliset osapuolet jatkavat palkkausjärjestelmän uudistamis- ja kehitystyötä aiemmin laaditun selvitystyön tulosten pohjalta ja tekevät tätä koskevan ehdotuksen. Työryhmän esittämät ehdotukset palkkausjärjestelmän kehittämiseksi tulee olla toteutettavissa työehtosopimuksen sopimuskautta koskevan palkkaratkaisun kustannusraamin puitteissa.

 

 


Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus 3.4.2020–31.1.2022

Työehtosopimuksen näköisversioon voit tutustua täällä

 

 

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä  (Huom! Uusimmat tiedot verkossa)

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä  (Huom! Uusimmat tiedot verkossa)

 

Kiinnostaako aihe? Lue lisää

Jäsenedut

  Muutoksia

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme

   Yhteystiedot

   Katso tarkemmat yhteystiedot

   Jäsenyys ja liittyminen 

   030 100 600  klo 10-14 (ma, ke, pe)

   Jäsenten työsuhdeasiat

   030 100 620 ma-pe klo 10-14

   Työttömyyskassa,
   Unemployment benefit advice,
   Arbetslöshetsskydd

   020 690 211 klo 10-14

   PAMin toimistot
   Helsinki-Uusimaa avoinna ma-ti ja to-pe klo 9-16. Muut toimistot maanantaisin. Muina aikoina ajanvarauksella.

   Frågor om medlemskapet, anslutning och anställning på svenska

   030 100 640 from 10 am to 2 pm 

   Membership services in English

   030 100 630 from 10 am to 2 pm (Mon, Wed, Fri)

   Employment advice in English

   030 100 625  from 10 am to 2 pm 

   Moniin kysymyksiin löydät vastauksia verkkosivuiltamme