Muokattu: 23.09.2019 - 09:51

Avainsanat: Edunvalvonta, Palkkataulukko, Työehtosopimus, Työehdot

Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus

Neuvotteluosapuolet

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry

Soveltamisala

Työehtosopimuksessa on sovittu Suomen Kansallisoopperan ja -baletin vakituisessa ja tilapäisessä työsuhteessa olevien teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työ- ja palkkaehdoista.

Työehtosopimus ajalle 1.2.2018- 31.1.2020 - lue tärkeimmät muutokset täältä.

Suomen kansallisoopperan ja -baletin teknisten pienryhmien sekä teknisten esimiesten ja mestarien työehtosopimus 1.2.2018–31.1.2020

Palkat 1.4.2018 alkaen

Uuden työehtosopimuksen mukanaan tuomat muutokset

Palkankorotukset vuonna 2018 ja 2019

Vuosi 2018

 • Palkkoja korotetaan 1.4.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,0% :n suuruisella yleiskorotuksella ja ellei muusta toteutustavasta sovita, 0,5 %:n suuruisella yrityskohtaisella erällä, jonka kohdentamisesta päättää työnantaja luottamusmiehen kanssa neuvoteltuaan.
 • Taulukkopalkkoja korotetaan 1.4.2018 1,0 %:lla.
 • Työehtosopimuksen euromääräisiä lisiä korotetaan 1.4.2018 1,0%:lla.

Vuosi 2019

 • Palkkoja korotetaan 1.5.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta
 • 1,0 %:n suuruisella yleiskorotuksella ja ellei muusta toteutustavasta sovita, 0,7 %:n suuruisella yrityskohtaisella erällä, jonka kohdentamisesta päättää työnantaja luottamusmiehen kanssa neuvoteltuaan.
 • Taulukkopalkkoja korotetaan 1.5.2019 1,0 %:lla.
 • Työehtosopimuksen euromääräisiä lisiä korotetaan 1.5.2019 1,0 %:lla.

Työnantajan päättämän erän toteutustapa vuosina 2018 ja 2019

 • Työnantajan päättämän erän toteutustavasta neuvotellaan työnantajan ja luottamusmiehen kesken.
 • Työnantajan päättämän erän tarkoituksena on tukea palkkapoliittisia tavoitteita, palkkauksen kannustavuutta ja oikeudenmukaisuutta. Työntekijöiden osaamisen ja työssä suoriutumisen tulee olla ohjaavana tekijänä korotusten jakamisessa.
 • Korotusten kohdentamisessa otetaan huomioon työssä suoriutuminen, jota arvioidaan Oopperan ja Baletin strategisten tavoitteiden perusteella.
 • Erän käytöstä ja jakoperusteista informoidaan henkilöstöä ja luottamusmiehelle selvitetään erän määräytymisperusteet ja suuruus ennen erän käyttöönottoa. Selvitys annetaan luottamusmiehelle kirjallisesti kahden kuukauden kuluessa korotusajankohdasta.

Työehtosopimukseen tehdyt muutokset

Koeaika

 • Työehtosopimuksen 4§:n koeaikamääräystä muutettiin siten, että työnantaja ja työntekijä voivat sopia enintään 6 kuukauden koeajasta.

Sunnuntaityökorvaus

 • Työntekijällä voidaan teettää sunnuntaityötä. Sunnuntaina, kirkollisena juhlapäivänä, itsenäisyyspäivänä, vapunpäivänä, pääsiäislauantaina, juhannuspäivänä ja juhannus- ja jouluaattona sekä uudenvuoden ja vapun aaton klo 18.00 jälkeen tehtyä työtä pidetään sunnuntaityönä.
 • Sunnuntaityönä pidetään myös niiden viikonloppujen lauantaina klo 18.00 jälkeen tehtyä työtä, jolloin työntekijällä on sunnuntaina työvuoro. Jos pääsiäislauantaina on oopperassa tai baletissa esitys, palkka lasketaan tavallisena lauantaina tehtävän työn mukaisesti. Muussa tapauksessa pääsiäislauantaina tehtävästä työstä maksetaan pyhätyön mukaista palkkaa.

Matkustamismääräykset

Muutettiin työehtosopimuksen 32 §:n ensimmäinen kappale kuulumaan seuraavasti:

 • Matkustaminen sijoitetaan työntekijän työvuoroluettelon mukaiselle työpäivälle säännölliselle työajalle. Matkustamista ei lueta ylityöksi eikä sitä lasketa mukaan ylityön määräytymisperusteisiin. Säännölliseksi työajaksi luetaan 8 tuntia, vaikka matkaan käytetty aika ylittäisi tai alittaisi 8 tuntia.

Paikallinen sopiminen

Lisättiin työehtosopimukseen uusi 45 §

 • Sopimusosapuolet pitävät tärkeänä paikallisen sopimisen mahdollisuuksien edistämistä. Paikallinen sopiminen edellyttää avointa ja luottamukseen perustuvaa vuoropuhelua työnantajan ja henkilöstön välillä. Sopimusosapuolet korostavat sellaisten yhteisten toimintamallien löytämistä, joilla edistetään sekä Kansallisoopperan ja -baletin että sen henkilöstön etuja tasapainoisella tavalla.
  Yhteistoiminnalla ja paikallisella sopimisella kehitetään Kansallisoopperan ja -baletin toimintaa ja vahvistetaan tehokkuutta ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Samalla luodaan edellytykset tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantamiselle.
  Sopimusosapuolet sitoutuvat paikallisen sopimisen valmiuksien kehittämiseen vahvistamalla paikallisten osapuolten osaamista, keskinäistä luottamusta ja tahtoa.

Vuosiloman antaminen

Vuosilomaa ja vuosivapaata koskevia määräyksiä muutettiin siten että päivätyöntekijöiden osalta määräykset löytyvät liitteestä 3 ja näytäntötyötä tekevien osalta liitteessä 4.

Liitteessä 3 olevat vuosiloman antamista koskevat määräykset:

Työntekijän vuosiloma annetaan ensisijaisesti yhdenjaksoisena lomakauden aikana. Vuosiloman ajankohdasta on kuultava työntekijää ennen vuosiloman määräämistä.

Työnantaja ilmoittaa vuosilomien ajankohdat viimeistään kaksi kuukautta ennen työntekijän ensimmäisen vuosilomajakson alkua. Tämän määräajan jälkeen lomien muuttaminen vaatii työntekijän suostumuksen.

Vuosiloman yhdenjaksoisuudesta ja / tai sijoittamisesta lomakaudelle voidaan poiketa seuraavasti:

 • Vuosilomasta vähintään viisi viikkoa on annettava yhdenjaksoisena.
 • Viiden viikon yhdenjaksoisuudesta voidaan poiketa vain vierailunäytäntöjen tai muun erityisen syyn (esimerkiksi teatteritekniikan investointeihin liittyvät työt) vuoksi.
 • Loput vuosilomasta on annettava vähintään viikon jaksoissa, ellei työntekijän kanssa toisin sovita.
 • Vuosiloman tai sen osan siirtämisestä lomakauden ulkopuolelle voidaan sopia työntekijän kanssa.

Vuosilomalle lähdettäessä on työntekijälle ilmoitettava ensimmäinen loman jälkeinen työpäivä, ja viimeistään 2 viikkoa ennen loman päättymistä täsmällinen työvuoro.

Liitteessä 4 olevat vuosiloman ja vuosivapaan antamista koskevat määräykset:
Näytäntötyötä tekevien ja vastaavien vuosiloma annetaan ensisijaisesti yhdenjaksoisena lomakauden aikana. Vuosivapaapäivät pyritään sijoittamaan ensisijaisesti vuosiloman yhteyteen siten, että ne muodostavat yhteensä vähintään kahden kuukauden yhdenjaksoisen vapaan, mikäli vuosiloma- ja vapaapäivien ansainta sitä edellyttää. Vuosiloman ja vuosivapaan ajankohdasta on kuultava työntekijää ennen vuosiloman määräämistä.

 • Lomalistaan merkitään, mikä on varsinaista vuosilomaa ja mikä vuosivapaata.
 • Määräykset eivät koske huoltomestaria.

Työnantaja ilmoittaa vuosilomien ja vuosivapaiden ajankohdat viimeistään kaksi kuukautta ennen työntekijän ensimmäisen vuosilomajakson alkua. Tämän määräajan jälkeen lomien muuttaminen vaatii työntekijän suostumuksen.

Vuosiloman ja vuosivapaan yhdenjaksoisuudesta ja / tai sijoittamisesta lomakaudelle voidaan poiketa seuraavasti:

 • Vuosilomasta ja vuosivapaasta vähintään viisi viikkoa on annettava yhdenjaksoisena.

Viiden viikon yhdenjaksoisuudesta voidaan poiketa vain vierailunäytäntöjen tai muun erityisen syyn (esimerkiksi teatteritekniikan investointeihin liittyvät työt) vuoksi.

 • Loput vuosilomasta ja vuosivapaista on annettava vähintään viikon jaksoissa, ellei työntekijän kanssa toisin sovita.
 • Vuosiloman, sen osan tai vuosivapaiden siirtämisestä lomakauden ulkopuolelle voidaan sopia työntekijän kanssa.

Vuosilomalle lähdettäessä on työntekijälle ilmoitettava ensimmäinen loman jälkeinen työpäivä, ja viimeistään 2 viikkoa ennen loman päättymistä täsmällinen työvuoro.
Työehtosopimuksen 14 §:n 1. kappaleen pöytäkirjamerkinnän 2 tarkoittamien päivätyötä tekevien työntekijöiden vuosilomien ja vuosivapaiden ilmoittamiseen ja sijoitteluun sovelletaan liitteessä 4 olevia määräyksiä.

Työryhmät:

Sopimuskauden aikana paikalliset osapuolet tarkastelevat liitteen 1 (Oopperan teknisten pienryhmien palkat ja tehtäväryhmittely) ja 2 (Oopperan teknisten esimiesten ja mestareiden palkat ja tehtäväryhmittely) päivitystarpeita.

Osana tätä tarkastelua käydään läpi periaatteet poikkeustilanteista, jolloin tehtävänkuvasta poikkeamisesta maksetaan erilliskorvaus.

Lepoaikoja koskeva tarkastelu

Osana työhyvinvoinnin edistämistä paikalliset osapuolet seuraavat ja analysoivat sopimuskauden aikana lepoaikojen toteutumista ja tekevät mahdollisia kehittämisehdotuksia, jotka otetaan käyttöön sovitulla tavalla. Tarkastelussa otetaan huomioon muun muassa tuotannon ja työn suunnittelu sekä kokonaispalkkaisten työntekijöiden oman työn suunnittelu.

Jäsen: tilaa työehtosopimus täältä

Ammattiosasto: tilaa työehtosopimus täältä

Uusimmat

Suosituimmat